Αγροτική Εστία:
Χρηματικά Βοηθήματα
σε Πολύτεκνες Μητέρες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.300 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες που είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενες από τον πρώην ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρούν τους όρους της.

Περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος, συνολικού ύψους 1.500€ σε κάθε μια από τις πολύτεκνες μητέρες που θα προέρχονται από το νομό Λέσβου και 1.000€ στις υπόλοιπες πολύτεκνες μητέρες.

Δικαιούχοι είναι οι πολύτεκνες μητέρες που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Οι μητέρες πρέπει επίσης να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΓΑ.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις των πολύτεκνων μητέρων έγιναν στα ΚΕΠ όλης της χώρας από 06/10/2017 έως 06/11/2017.