1555

Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) η διακύρηξη του ΟΠΕΚΑ  Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 25/09/2019.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/09/2019 και ώρα 10:00.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες και το σχετικό υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο