Άτομα με Αναπηρία:
Νομοθετικό Πλαίσιο

Το νομοθετικό πλαίσιο

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Ν. 4512/2018 αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα της Κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύμφωνα με το άρθρο 215, από τον Μάρτιο 2018 τέθηκε σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης είναι ο ΟΠΕΚΑ σε συνεργασία με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ), μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής από τον ΟΠΕΚΑ.

Η πιλοτική αυτή διαδικασία αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για προνοιακές παροχές σε χρήμα και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια της Αττικής.

Με τις διατάξεις του ν. 4549/2018 η εν λόγω πιλοτική διαδικασία παρατείνεται από τη λήξη της (30-6-2018) έως και τις 31.12.2018 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και από τον Σεπτεμβρίου 2018 η ίδια πιλοτική διαδικασία επεκτάθηκε για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Όπως συμβαίνει και στην Αττική, στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ εντάσσονται υποχρεωτικά όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξης σε προγράμματα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν .4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α) επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια η διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Διαμορφώνεται έτσι ενιαίο πλαίσιο απονομής προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εφαρμόζεται πιλοτικά στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης διατηρούνται ίδιοι, βάσει του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και των παραγράφων 1 έως 9 και 14 έως 16 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 57).

Σκοπός του νέου νόμου είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης για τα άτομα με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των παροχών με απόλυτη διαφάνεια και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Κράτους.

Στον ΟΠΕΚΑ η χορήγηση προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία

 

Με τον νόμο 4520/2018, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) μετονομάζεται σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ) και μετεξελίσσεται σε φορέα υλοποίησης και διαχείρισης προνοιακών παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Με την αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, από 1-1-2019 ανατέθηκε στον ΟΠΕΚΑ η αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, η οποία, μέχρι 31-12-2018 ασκούνταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 3 Κεφ. Β περ. 17 του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87) και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας.