Άτομα με Αναπηρία:
Νομοθετικό Πλαίσιο

Το νομοθετικό πλαίσιο

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Ν. 4512/2018 αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα της Κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύμφωνα με το άρθρο 215, από τον Φεβρουάριο 2018 τίθεται σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης είναι ο ΟΠΕΚΑ σε συνεργασία με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ), μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας.

Η πιλοτική αυτή διαδικασία αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για προνοιακές παροχές σε χρήμα και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια της Αττικής.

Με τις διατάξεις του ν. 4549/2018 η εν λόγω πιλοτική διαδικασία παρατείνεται από τη λήξη της (30-6-2018) έως και τις 31.12.2018 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 η ίδια πιλοτική διαδικασία επεκτάθηκε για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Όπως συμβαίνει και στην Αττική, στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ εντάσσονται υποχρεωτικά όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξης σε προγράμματα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα. Εντός του Σεπτεμβρίου 2018 το ίδιο πιλοτικό πρόγραμμα θα επεκταθεί για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση και διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Όσοι εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα απαλλάσσονται απότ ο παράβολο των 46 ευρώ. «Οι αιτούντες των προηγούμενων εδαφίων απαλλάσσονται, κατά την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παράβολου, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Φ40021/26407/2051/2006 (Β΄ 1829)».

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν .4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α) επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια η διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Διαμορφώνεται έτσι ενιαίο πλαίσιο απονομής προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εφαρμόζεται πιλοτικά στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρητούνται ίδιοι, βάσει του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και των παραγράφων 1 έως 9 και 14 έως 16 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 57).

Σκοπός του νέου νόμου είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης για τα άτομα με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των παροχών με απόλυτη διαφάνεια και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Κράτους.