Άτομα με Αναπηρία:
Πληροφορίες

Ενιαία Αρχή Απονομής Επιδομάτων

Η δημιουργία του ΟΠΕΚΑ ανοίγει μία νέα σελίδα στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Η χορήγηση των προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας του ΟΠΕΚΑ, απαλλάσσονται, για την εξέτασή τους από την Α΄βάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παράβολου, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Φ40021/26407/2051/2006 (Β΄ 1829)».

Η μέχρι σήμερα διαδικασία χορήγησης των προνοιακών αναπηρικών τροποποιείται και ορίζεται ότι:

1. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων

2. Στην περίπτωση την οποία η αίτηση γίνεται αποδεκτή, δημιουργείται φάκελος αναπηρίας και αποδίδεται στον αιτούντα ΑΜ ΚΕΠΑ.

3. Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ.

4. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.

5. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με sms, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α.

6. Το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, (πρώτου ή δεύτερου βαθμού), μετά την παρέλευση 10ήμερου από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ, αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

Η ως άνω πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία εφαρμόζεται στις Περιφερειακές ενότητες της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα) όπου παράλληλα εφαρμόζεται και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 και της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 (ΦΕΚ Β΄ 57) κοινής υπουργικής απόφασης.

Στις Περιφερειακές ενότητες της χώρα στις οποίες δεν εφαρμόζεται η πιλοτική διαδικασία, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και την δημιουργία του φακέλου αναπηρίας, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για χειρόγραφη συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής του στα ΚΕΠΑ. Εν συνεχεία, θα πρέπει να προσέλθει στις αρμόδιες επιτροπές των ΚΕΠΑ και να καταθέσει τον χειρόγραφο εισηγητικό φάκελο, αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα ιατρικά πιστοποιητικά.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας, κατά το στάδιο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης, είναι τα εξής:

α) Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ.

β) Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας / Διαβατηρίου.

γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.

δ) Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.

στ) Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.

ε) Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.

ζ) Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.