Άτομα με Αναπηρία:
Πληροφορίες

Ενιαία Αρχή Απονομής Επιδομάτων

Η δημιουργία του ΟΠΕΚΑ ανοίγει μία νέα σελίδα στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η κατάργηση των πελατειακών σχέσεων του παρελθόντος, η αντιμετώπιση των αναπήρων με αξιοπρέπεια και η ισότιμη, εν τέλει, μεταχείριση όλων των πολιτών αυτής της χώρας είναι κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο νέος Οργανισμός ως Ενιαία Αρχή Απονομής Επιδομάτων, κάτι που αποτελούσε άλλωστε διαχρονικό αίτημα όλων των ατόμων με αναπηρία της χώρας.

Η χορήγηση των προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).

Τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας του ΟΠΕΚΑ, απαλλάσσονται, για την εξέτασή τους από την Α΄βάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παράβολου, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Φ40021/26407/2051/2006 (Β΄ 1829)».

Η μέχρι σήμερα διαδικασία χορήγησης των προνοιακών αναπηρικών τροποποιείται και ορίζεται ότι:

1. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή από υπαλλήλους των Δήμων.

2. Στην περίπτωση την οποία η αίτηση γίνεται αποδεκτή, δημιουργείται φάκελος αναπηρίας και αποδίδεται στον αιτούντα ΑΜ ΚΕΠΑ.

3. Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ.

4. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.

5. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με sms, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α.

6. Το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, (πρώτου ή δεύτερου βαθμού), μετά την παρέλευση 10ήμερου από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ, αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

Η ως άνω πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία εφαρμόζεται στις Περιφερειακές ενότητες της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα) όπου παράλληλα εφαρμόζεται και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 και της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π. οικ.2738/36/2018 (ΦΕΚ Β΄ 57) κοινής υπουργικής απόφασης.

Στις Περιφερειακές ενότητες της χώρα στις οποίες δεν εφαρμόζεται η πιλοτική διαδικασία, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και την δημιουργία του φακέλου αναπηρίας, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για χειρόγραφη συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής του στα ΚΕΠΑ. Εν συνεχεία, θα πρέπει να προσέλθει στις αρμόδιες επιτροπές των ΚΕΠΑ και να καταθέσει τον χειρόγραφο εισηγητικό φάκελο, αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα ιατρικά πιστοποιητικά.

 

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων, κατά το στάδιο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης, είναι τα εξής:

α) Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ.

β) Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας / Διαβατηρίου.

γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.

δ) Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.

στ) Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.

ε) Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.

ζ) Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Για ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων, απαιτείται ο αιτών να φέρει μαζί του επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς ή σε μεταμοσχευμένους, αντίστοιχα:

α) Γνωμάτευση ιατρού Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.

β) Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

1. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα, βεβαίωση διακοπής εργασίας ή επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή απόφαση διαγραφής ή διακοπής από μητρώα ασφαλιστικού φορέα.

2. Τα άτομα με αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96).

3. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή / και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.), βεβαίωση ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει συμμετοχή στα αντίστοιχα προγράμματα ή βεβαίωση της Κοιν.Σ.Επ..

4. Τα ανάπηρα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα, λόγω μεταβίβασης, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της σύνταξης καθώς και το καθαρό ποσό που λαμβάνουν.

Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.

1. Στην περίπτωση την οποία ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής Δομής (κλειστή ή ανοικτής φροντίδας).

2. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου από άμεσο δικαίωμα, την απόφαση συνταξιοδότησης καθώς και πρόσφατη βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών από την οποία προκύπτει αν λαμβάνει ή όχι παραπληγικό επίδομα.

Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

1. Τα άτομα ηλικίας 19-25 ετών, που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν.

2. Τα άτομα που λαμβάνουν κάποιο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για την ίδια αιτία από οποιανδήποτε άλλη πηγή, βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει και το ποσό που λαμβάνει για οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση.

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

1. Οι άνεργοι ανασφάλιστοι, βεβαίωση ΟΑΕΔ ή φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας.

2. Οι Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.

3. Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους, αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους ή προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος.

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει.