Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) η διακύρηξη του ΟΠΕΚΑ  Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 25/09/2019. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος…

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού του κτηρίου Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΠΕΚΑ Κρήτης

«Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΠΕΚΑ Κρήτης, για έξι (6) μήνες» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Π_ Δ_ ΚΡΗΤΗΣ_ΚΗΜΔΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ