Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ο ΟΠΕΚΑ δημιουργείται σε μια αμιγώς ψηφιακή εποχή. Κεντρικός του στόχος είναι να αναπτύξει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα βελτιώσουν ουσιωδώς την καθημερινότητα του πολίτη. Γι αυτό τον στόχο, όπως και για την βέλτιστη υλοποίηση της αποστολής του, ο νέος Οργανισμός συνεργάζεται στενά με όλους τους κρίσιμους φορείς του Κράτους και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

www.ypakp.gr

 

Υπουργείο Υγείας

www.moh.gov.gr

 

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ

www.efka.gov.gr

 

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ

www.eopyy.gov.gr

 

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων – ΕΟΦ

https://www.eof.gr

 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

https://keaprogram.gr/

 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

www.idika.gr

 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

http://teba.eiead.gr

 

Γενικο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

https://kalo.yeka.gr

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ

http://www.kep.gov.gr

 

AMKA

http://www.amka.gr

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

http://www.ekka.org.gr

 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής

http://www.kkppa.gr

 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας

http://www.kkp-km.gr

 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

www.esaea.gr

 

Παvελλήvια Ομoσπovδία Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες

www.posgamea.gr

 

Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

www.aspe.gr

 

ΕΡΓΑΝΗ

https://eservices.yeka.gr