Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ΟΠΕΚΑ

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός Ε.Ε., 2016/679) τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation – GDPR). Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων πολιτών, αναγνωρίζοντας σε αυτούς νέα δικαιώματα και αυξάνοντας την προστασία τους. Ο Κανονισμός αφορά κάθε επιχείρηση και φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, που διατηρεί στοιχεία πολιτών και χρηστών διαδικτύου.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.