Πρόγραμμα «Κάλυψη»:
Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιοι είναι Ωφελούμενοι του Προγράμματος;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ. αριθ. 24777/07.03.2023 ΚΥΑ Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών οι οποίοι περιλαμβάνονται στις Ωφελούμενες Μονάδες του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23.7.2021 ΚΥΑ (Β’ 3359), δηλαδή στις Ωφελούμενες Μονάδες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, και υποβάλλουν την αίτηση για το πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ για λογαριασμό του νοικοκυριού. Ως νοικοκυριό ορίζεται το σύνολο των μελών που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ».

2. Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας Ωφελουμένων;

  1. Ο Ωφελούμενος (και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού) πρέπει:

  • Nα περιλαμβάνονται στις Ωφελούμενες Μονάδες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα έκδοσης της υπ’ αριθμ. 24777/07.03.2023 ΚΥΑ (Μάρτιος 2023).

  • Να διατηρούν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο Πρόγραμμα.

  1. Ο Ωφελούμενος πρέπει:

  • Nα έχει κλείσει τα 25 έτη και να μην έχει υπερβεί τα 39 έτη έως την τελευταία ημέρα του μήνα έκδοσης της ανωτέρω ΚΥΑ (31.03.2023).

Το ηλικιακό κριτήριο κρίνεται με βάση την ακριβή ημερομηνία γέννησης.

3. Ποια ημερομηνία ορίζεται ως ημερομηνία ένταξης των Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα;

Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του νοικοκυριού στο Πρόγραμμα.

4. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα νοικοκυριά κατά την διαδικασία μοριοδότησης συγκεντρώνουν τόσο ισοβάθμια όσο και ίσα σωρευτικά κριτήρια από τον πίνακα μοριοδότησης , ποιο νοικοκυριό έχει προτεραιότητα ;

Στην άνω περίπτωση ισοψηφίας  αιτούντων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. Το νοικοκυριό που θα κληρωθεί θα προηγηθεί στην κατάταξη έναντι εκείνου που δεν κληρώθηκε.

5. Πότε άρχεται η επιλεξιμότητα των δαπανών;

H επιλεξιμότητα των δαπανών άρχεται από την ημερομηνία σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης.

6. Τι ακριβώς περιλαμβάνεται στο κόστος για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς λογαριασμών ΔΕΚΟ (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. Δ της υπ’ αριθμ. 24777/07.03.2023 ΚΥΑ);

Το κόστος που συνδέεται με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΔΕΚΟ με αντισυμβαλλόμενο τον Ωφελούμενο μισθωτή, με το οποίο επιβαρύνεται ο μισθωτής (και όχι ο εκμισθωτής).

7. Τα τιμολόγια δαπανών μεταφοράς οικοσκευής που καλύπτει το Πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» σε ποια επωνυμία εκδίδονται;

Στην επωνυμία του Φορέα που σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση έχει αναλάβει την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος.

8. Τι θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του προβλεπόμενου στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. Ε της υπ’ αριθμ. 24777/07.03.2023 ΚΥΑ “Διαχειριστικού Κόστους”;

Επιλέξιμες θεωρούνται δαπάνες που βαρύνουν τον φορέα που υλοποιεί το έργο και αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του, όπως αυτό περιγράφεται στο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος και τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση. Ενδεικτικά: αναλώσιμα, αμοιβές υπηρεσιών τρίτων, οδοιπορικά.

9. Το 3% των διαχειριστικών δαπανών είναι επί του αρχικού προϋπολογισμού ή επί του τελικού ποσού που θα απορροφηθεί στο πρόγραμμα;

Τα διαχειριστικά κόστη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. Ε της υπ’ αριθμ. 24777/07.03.2023 ΚΥΑ ανέρχονται έως του ποσού 3% επί των δαπανών των κατηγοριών Α και Β που προσδιορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση και συναρτάται με τον αριθμό των Ωφελουμένων Μονάδων. Κατά συνέπεια, υπολογίζεται επί του τελικού ποσού που θα απορροφηθεί και έως του ποσού που αναγράφεται στην Προγραμματική Σύμβαση.

10. Στη περίπτωση που εκδηλώσει ενδιαφέρον μικρότερος αριθμός ιδιοκτητών από τον αναφερόμενο στην Προγραμματική Σύμβαση, δικαιολογείται ένας υπάλληλος πλήρους απασχόλησης; Π.χ. αναφέρονται στη Προγραμματική Σύμβαση 10 ακίνητα και πλέον είναι διαθέσιμα 3. Σε αυτή την περίπτωση δικαιολογείται ένας υπάλληλος πλήρους απασχόλησης;

Ναι. Η αναλογία είναι ένας υπάλληλος πλήρους απασχόλησης έως 20 κατοικίες.

11. Το προσωπικό του άρθρου 6 παρ. 1 περ. Α προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή και με σύμβαση έργου;

Δεν τίθεται κάποιος περιορισμός από την υπ’ αριθμ. 24777/07.03.2023 ΚΥΑ.

12. Η δαπάνη του μηχανικού για την έκδοση των βεβαιώσεων αποκατάστασης φθορών είναι επιλέξιμη κι αν ναι, σε ποια κατηγορία δαπανών κατατάσσεται;

Η δαπάνη έκδοσης βεβαίωσης ιδιώτη μηχανικού είναι επιλέξιμη και κατατάσσεται στις δαπάνες επισκευών του άρθρου 6 παρ. 1 περ. Β της υπ’ αριθμ. 24777/07.03.2023ΚΥΑ.

13. Ποια είναι η βάση υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών, Μονάδες ή Ωφελούμενοι;

Η βάση υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών είναι τα ωφελούμενα νοικοκυριά. Κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό αντιστοιχίζεται με μία κατοικία.

14. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος;

Ναι, είναι επιλέξιμος.

15. Μπορεί να εκδοθεί νέα επαναληπτική Πρόσκληση προς τους Ωφελούμενους στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπολείπεται του αριθμού των διαθέσιμων κατοικιών;

Nαι.

16. Μπορεί να προχωρήσει η μίσθωση των κατοικιών που θα επιλέξουν οι Ωφελούμενοι της πρώτης Πρόσκλησης και σε περίπτωση που εκδοθεί νέα Πρόσκληση να μισθωθούν οι υπόλοιπες κατοικίες σε δεύτερη φάση;

Ναι, προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες μίσθωσης κατοικιών για τους Ωφελούμενους που κατέστησαν επιλέξιμοι στο πλαίσιο της πρώτης Πρόσκλησης, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία νέας Πρόσκλησης.

17. Ποιοι φορείς υποχρεούνται στην έκδοση Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας;

Τα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (π.χ. Αναπτυξιακή ή Κοινωφελής Επιχείρηση) που συμμετέχουν συμπράττοντας στο Πρόγραμμα.

18. Στην περίπτωση που συμπράττουν περισσότεροι από ένα Δήμοι, πόσες υπεύθυνες δηλώσεις απαιτούνται;

Βλ. άρθρ.5 της Προγραμματικής Σύμβασης.

19. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης το ποσό που του έχει καταβληθεί;

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ποσό που υπερβαίνει τις επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος ή εφόσον δικαιολογείται η ανάκτηση του ποσού κατά τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον ΟΠΕΚΑ το εν λόγω ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

20. Με ποιον τρόπο θα καταχωρηθούν τα μέρη του μισθωτηρίου συμφωνητικού συμβολαίου στο Τaxis ;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 περ. ε εδ. 5ο της υπ’ αριθμ. 24777/7-3-2023 ΚΥΑ «Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του Ωφελούμενου με την εγγύηση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου σε ότι αφορά την καταβολή του μισθώματος, κι έχει διάρκεια ισχύος τρία έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον αστικό κώδικα ως προς την ενοχική σχέση μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών». Κατά συνέπεια, εκμισθωτής είναι ο ιδιοκτήτης και μισθωτής ο Ωφελούμενος. Ο Δήμος ή η Αναπτυξιακή/Κοινωφελής Επιχείρηση θα συμβληθεί στο μισθωτήριο ως εγγυητής, με αναφορά ότι η εγγύηση αφορά στις δαπάνες μίσθωσης και επισκευής φθορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της  ανωτέρω Κ.Υ.Α. και το άρθρο της από …./……/2023 και με ΑΔΑ ( …..) Προγραμματικής Σύμβασης.