1555

Συχνές Ερωτήσεις

Σύνθεση Νοικοκυριού

α) Μονογονεϊκή Οικογένεια

Θεωρείται μονογονεϊκότητα. Η γονική μέριμνα ασκείται αυτόματα και από τους δύο γονείς, έκτος ειδικών περιπτώσεων, με τη γέννηση του παιδιού. Γι’ αυτό και για την αποδοχή της μονογονεϊκότητας είναι απαραίτητη η επιμέλεια (προσωρινή ή μόνιμη), η οποία ορίζεται με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αν όλα τα τέκνα είναι ενήλικα, δεν ισχύει η μονογονεϊκότητα.

Ναι, μπορεί. Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα ισχύει η μονογονεϊκότητα.

Όχι, εφόσον είναι έγγαμη.

Μπορείτε να τη δηλώσετε σε διάσταση, όχι όμως ως μονογονεϊκή εφόσον δεν ρυθμίζεται με κάποιο τρόπο η επιμέλεια.

Εφόσον και οι δυο γονείς μένουν μαζί δεν υφίσταται μονογονεϊκότητα.

Ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι δύο γονείς δεν μένουν μαζί.

Για να δηλωθεί στην αίτηση η μονογονεϊκότητα, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να δηλώσετε τη μονογονεϊκότητα.

Η επιμέλεια έχει αφαιρεθεί από τη μητέρα. Σε αυτή την περίπτωση θα δηλώσετε τα τέκνα ως απροστάτευτα χωρίς να επιλέξετε τη μονογονεϊκότητα

β) Νοικοκυριό με ανήλικα τέκνα

Θεωρείται μονογονεϊκότητα. Η γονική μέριμνα ασκείται αυτόματα και από τους δύο γονείς, έκτος ειδικών περιπτώσεων, με τη γέννηση του παιδιού. Γι’ αυτό και για την
αποδοχή της μονογονεϊκότητας είναι απαραίτητη η επιμέλεια (προσωρινή ή μόνιμη), η οποία ορίζεται με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αν όλα τα τέκνα είναι ενήλικα, δεν ισχύει η μονογονεϊκότητα.

γ) Σε διάσταση

Θεωρείται μονογονεϊκότητα. Η γονική μέριμνα ασκείται αυτόματα και από τους δύο γονείς, έκτος ειδικών περιπτώσεων, με τη γέννηση του παιδιού. Γι’ αυτό και για την
αποδοχή της μονογονεϊκότητας είναι απαραίτητη η επιμέλεια (προσωρινή ή μόνιμη), η οποία ορίζεται με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ) Φυλακισμένοι

Μητέρα με ανήλικα τέκνα της οποίας ο σύζυγος είναι στη φυλακή, υποβάλλει αίτηση στο ΕΕΕ με σύνθεση νοικοκυριού μόνο αυτή με τα τέκνα. Ο σύζυγος διαγράφεται από την αίτηση με αποδεικτικό το πιστοποιητικό κράτησης. Η φορολογική δήλωση εισοδήματός τους είναι κοινή.

Ναι, θεωρείται μονογονεϊκή.

Ναι, το προσθέτουμε στο πεδίο και άλλα επιδόματα.

ε) Περιπτώσεις Φιλοξενίας

Για να γίνει διαγραφή φιλοξενούμενου από την αίτηση θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν φιλοξενεί πια το συγκεκριμένο άτομο. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι:
α) είτε ηλεκτρονικό μισθωτήριο,
β) είτε συμβόλαιο αγοράς κατοικίας μαζί με λογαριασμό ΔΕΚΟ.

Όχι, αίτηση μπορεί να υποβάλει μόνο αυτός που τους φιλοξενεί ή η σύζυγός του, συμπεριλαμβάνοντας στην αίτηση όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων της φορολογικής δήλωσης και αυτών της πλατφόρμας του ΕΕΕ, αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τότε ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικά προκειμένου να διορθωθεί το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για την αλλαγή του καθεστώτος από φιλοξενία σε ενοίκιο, θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει αντίγραφο ηλεκτρονικού/ών μισθωτηρίου/ων πουτεκμηριώνει τη διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης και λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά του.
Εφόσον στο Ε1 δηλώθηκε φιλοξενία στους γονείς, τότε το καθεστώς δεν μπορεί να αλλάξει από φιλοξενία σε παραχώρηση και ο εν λόγω πολίτης να αιτηθεί για το ΕΕΕ. Τη δωρεάν παραχώρηση πρέπει να έχει δηλώσει στην τελευταία φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε2 ο παραχωρών (ιδιοκτήτης), καθώς και ο παραχωρησιούχος (δεχόμενος την παραχώρηση) στο έντυπο Ε1. Επιπρόσθετα απαιτείται και προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του παραχωρησιούχου.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση του πολίτη, μπορεί να διεξαχθεί κοινωνική έρευνα. Εάν μέσω αυτής βεβαιωθεί ότι φιλοξενείται από τη μητέρα του, τότε δε μπορεί να αιτηθεί ως άστεγος.

στ) Παραχώρηση

Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από φιλοξενία σε δωρεάν παραχώρηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εφόσον στο Ε1 έχει δηλωθεί φιλοξενία. Τη δωρεάν παραχώρηση πρέπει να έχει δηλώσει στην τελευταία φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε2 ο παραχωρών (ιδιοκτήτης), καθώς και ο παραχωρησιούχος (δεχόμενος την παραχώρηση) στο έντυπο Ε1. Επιπρόσθετα απαιτείται η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος.

ζ) Ιδιοκτησία – Συνιδιοκτησία

Οι γονείς δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση (συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και τα τέκνα). Όταν τα τέκνα ενηλικιωθούν, τότε οι γονείς περνάνε ως φιλοξενούμενοι.

Εφόσον το μισθωτήριο είναι στο όνομα του πατέρα δεν μπορεί ο υιός να υποβάλει αίτηση για το ΕΕΕ.

Ναι μπορεί να αιτηθεί μόνη της για το Πρόγραμμα ΕΕΕ.

Δεν εξετάζεται εάν θέλει ο αιτών να δηλώσει τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού. Είναι υποχρεωτικό στην αίτηση να συμπεριληφθούν όσοι διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Ένας συνιδιοκτήτης θα κάνει αίτηση και θα συμπεριλάβει και τους υπόλοιπους ως πρόσθετα μέλη (συνιδιοκτήτες).

Εάν προσκομίσουν δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για διαφορετικές κατοικίες (Ε9/αποδοχή κληρονομιάς, άλλο λογαριασμό ΔΕΚΟ εκτός ΔΕΗ), μπορούν να υποβάλουν χωριστές αιτήσεις. Για την επιβεβαίωση της σύνθεσης των νοικοκυριών μπορεί να γίνει και κοινωνική έρευνα.

Δεν έχει σημασία η συνιδιοκτησία, αλλά το πόσα άτομα διαμένουν στο ίδιο σπίτι. Για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία (ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας) απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ. Εάν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη σύνθεση του νοικοκυριού, δύναται να πραγματοποιηθεί κοινωνική έρευνα.

η) Προσθήκη μέλους

Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας δήλωσης των μεταβολών λόγω της εξάμηνης σταθερής περιόδου ενίσχυσης στην αίτηση του ΚΕΑ. Επομένως, η συγκεκριμένη αλλαγή θα πρέπει να αποτυπωθεί στην επόμενη αίτησή σας για το ΚΕΑ, προσκομίζοντας στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου σας ή το κέντρο κοινότητας τη ληξιαρχική πράξη γάμου, προκειμένου να γίνει προσθήκη του συζύγου στην νέα αίτησή σας.

Θα μεταβείτε στον δήμο ή το κέντρο κοινότητας της περιοχής σας (στο αρμόδιο τμήμα που διαχειρίζεται τις αιτήσεις ΕΕΕ) και θα προσκομίσετε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, προκειμένου να προστεθεί και αυτό στην αίτηση ως τέκνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσθήκη αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της νέας ΚΥΑ, μόνον κατά την υποβολή αίτησης καθώς μετά για ένα εξάμηνο δεν δύναται να τροποποιηθεί για την προσθαφαίρεση μελών.

Προσθήκη μέλους γίνεται μόνο κατά την υποβολή της αίτησης και στις περιπτώσεις: συζύγου, τέκνου, συνιδιοκτήτη και συνενοικιαστή. Επομένως, ο κύριος δε μπορεί να προστεθεί στην αίτηση της συντρόφου του.

Διασταύρωση Εισοδήματος

α) Δικαιολογητικά για αλλαγή

Θα μεταβείτε στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου σας ή το κέντρο κοινότητας και με την επίδειξη της βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και βεβαίωση αποδοχών ΙΚΑ, ο αρμόδιος υπάλληλος θα τροποποιήσει αναλόγως το ποσό στο πεδίο των μισθών που εμφανίζονται και θα προχωρήσει την αίτησή σας.

Η κάρτα ανεργίας δεν είναι απαραίτητη για να αιτηθεί κάποιος. Εφόσον όμως εγκριθεί η αίτησή του για το ΕΕΕ, είναι υποχρεωτικό ο αιτών και όλα τα υπόλοιπα άνεργα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν, να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους.

ΟΧΙ. Δεν συνυπολογίζεται.

Οι συντάξεις από το εξωτερικό δεν εξαιρούνται από το εισόδημα του νοικοκυριού. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να δηλώνονται στο ΕΕΕ.

β) Επιδόματα – Βοηθήματα

Ναι, θεωρούνται εισοδήματα και καταχωρούνται στο πεδίο «Άλλα Εισοδήματα» κατά την υποβολή της αίτησης.

Για το πρόγραμμα ΕΕΕ, το επίδομα ανεργίας θεωρείται εισόδημα. Επομένως, πρέπει να το δηλώσετε στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης που θα υποβάλετε.

Δεν υφίσταται κάποια «αυτόματη» διακοπή λόγω ένταξης στο ΕΕΕ( Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα). Εντούτοις, το οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται ως εισόδημα για την ένταξη στο ΕΕΕ

Τα μόνα επιδόματα που εξαιρούνται είναι αυτά της αναδοχής, τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας, η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδομα επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να δηλωθούν.

Τα επιδόματα επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλονται σε ανέργους δεν υπολογίζονται ως εισοδήματα στην αίτηση του ΕΕΕ.

Το επίδομα μητρότητας θεωρείται εισόδημα και δηλώνεται στο πεδίο «Άλλα Επιδόματα» κατά την υποβολή της αίτησης.

Όχι, δεν προσμετράται ως εισόδημα και δεν καταχωρείται στην αίτηση.

Οι υποτροφίες πρέπει να δηλώνονται στο πεδίο άλλα εισοδήματα. Επίσης, το φοιτητικό επίδομα στέγασης πρέπει να δηλώνεται στο πεδίο άλλα επιδόματα.

Όχι, δεν θεωρείται εισόδημα, επομένως δεν καταχωρείται στην αίτηση.

γ) Αγροτική Δραστηριότητα

Στο πεδίο της αγροτικής δραστηριότητας καταχωρούνται τα ποσά που προέρχονται από κάποια αγροτική δραστηριότητα (π.χ. πώληση προϊόντων), ενώ στο πεδίο άλλα εισοδήματα καταχωρούνται τα ποσά που προέρχονται από αγροτικές επιδοτήσεις.

Μπορεί ο πολίτης να σας προσκομίσει μια βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που να δείχνει ότι το προηγούμενο 6μηνο δεν έχει εισπράξει κάποια επιδότηση και έτσι να διαγράψετε το ποσό από το αντίστοιχο πεδίο.

δ) Υπολογισμός εισοδήματος από εργασία

Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας δήλωσης των μεταβολών λόγω εξάμηνης σταθερής περιόδου ενίσχυσης στην αίτηση του ΚΕΑ. Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. Επομένως, η συγκεκριμένη αλλαγή θα αποτυπωθεί στην επόμενη αίτησή σας για το ΕΕΕ.

Κριτήριο Διαμονής

α) Δικαιολογητικά διαμονής

Ανεξάρτητα από το τι θα δηλωθεί στη φορολογική δήλωση, όταν υπάρχει αναντιστοιχία στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ της πραγματικής σας κατάστασης και της πλατφόρμας του ΕΕΕ, θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα για τη
διόρθωση δικαιολογητικά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπου η αλλαγή αφορά τη διεύθυνση κατοικίας, θα πρέπει ο αιτών να μεταβεί στο Κέντρο Κοινότητας ή στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου διαμονής, προσκομίζοντας το/τα ηλεκτρονικό/ά
μισθωτήριο/α (αθροιστικά οι μήνες θα τεκμηριώνουν τη διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης ) και ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του.

Όταν τα ενοικιαστήρια αναφέρονται σε αποθήκες, καταστήματα ή άλλους βοηθητικούς χώρους δε μπορούν να γίνουν κατά γενικό κανόνα αποδεκτά στο ΕΕΕ. Σε κάθε περίπτωση μέσω κοινωνικής έρευνας μπορεί να διαπιστωθεί εάν κάποιος αιτών μισθώνει μία αποθήκη για τη διαμονή του.

β) Άστεγοι

Είναι απαραίτητη η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας για την απόδειξη αστεγίας ή η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους. Η δήλωση αστεγίας στο Ε1 δεν αποτελεί ικανό τεκμήριο της εν λόγω κατάστασης.

Τα άτομα που διαμένουν σε ακατάλληλα καταλύματα θεωρούνται άστεγοι. Στην κατηγορία των ακατάλληλων καταλυμάτων δύναται να ενταχθεί και το τροχόσπιτο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βεβαιωθεί από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου σας η εν λόγω κατάσταση και να αιτηθεί ο πολίτης ως άστεγος.

Εάν προσκομίσει βεβαίωση αστεγίας από κοινωνική υπηρεσία δήμου ή βεβαίωση χρήσης Υπνωτηρίου, τότε η αίτηση μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να τεκμηριώνεται η διαμονή σε μισθωμένη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη υποβολή της
αίτησης.

γ) Αλλοδαποί

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποίηση μόνιμης διαμονής.

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποίηση μόνιμης διαμονής.

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποίηση μόνιμης διαμονής.
Για τα ανήλικα τέκνα δεν απαιτείται άδεια διαμονής.

Δικαιούχος ΚΕΑ κάτοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) προσήλθε για να αιτηθεί για το ΕΕΕ προσκομίζοντας τις εν λόγω κάρτες με ληκτική ημερομηνία το 2015. Ωστόσο επισύναψε το με αρ.3043/15-11-2012 ΦΕΚ τ.β (ΑΔΑ: Β4ΣΚΙ-ΑΝΛ) σύμφωνα με το άρθρο 14 του οποίου «Τελικές -Μεταβατικές διατάξεις» αναφέρεται ότι: «Τα Ε.Δ.Τ.Ο. που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης μετατρέπονται σε αόριστης διάρκειας ασχέτως του χρόνου εκδόσεώς τους και οι κάτοχοί τους δεν υποχρεούνται να τα ανανεώσουν….» Σημειώνεται ότι η ληκτική ημερομηνία των καρτών ήταν το έτος 2015 και συνεπώς είναι στα πλαίσια που αναφέρεται στο προαναφερόμενο άρθρο, δεδομένου ότι η δημοσίευση ΦΕΚ έγινε 15-11-2012 ημερομηνία κατά την οποία είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ. Κατόπιν αυτού τίθεται το ερώτημα αν κάνουμε αποδεκτές τις εν λόγω κάρτες ή όχι και εάν η ανωτέρω διάταξη αφορά και το ΕΕΕ ή εξαιρείται.
Θα πρέπει να γίνεται αποδοχή των προαναφερόμενων δελτίων ομογενών όπως προβλέπεται.
Ο αιτών είναι αλλοδαπός με σύζυγο και 2 τέκνα, εκ των οποίων το ένα τέκνο είναι νεογέννητο. Η σύζυγος και το νεογέννητο δεν έχουν νόμιμη άδεια διαμονής και επιπλέον δεν έχει κανένα μέλος από την οικογένειά του περασμένο στη φορολογική του δήλωση. Ο αιτών δηλώνει ότι, στη νέα φορολογική δήλωση θα βάλει όλα τα μέλη και ρωτάει αν μπορεί τώρα να κάνει αίτηση μόνος του με τα δυο παιδιά και όταν θα εγκριθεί η κάρτα της συζύγου, να προστεθεί ως νέο μέλος. Να προσθέσουμε ότι έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με όλη την οικογένεια;

Μπορεί να κάνει αίτηση μόνο ο πατέρας με τα δύο παιδιά. Μετά την έγκριση της κάρτας της συζύγου, και εφόσον παρέλθει το εξάμηνο της υπάρχουσας εγκεκριμένης αίτησης, μπορεί να υποβάλει νέα αίτησης, στην οποία θα προστεθεί και η σύζυγος.

Οι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής δεν μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ. Αντίθετα, όσοι προσκομίζουν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για ανανέωση άδειας, μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ.

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) καθώς και όσοι διαθέτουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ.

Οι κάτοχοι δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαποί, δεν μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ Για τους αιτούντες άσυλο υπάρχει πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής δεν μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ. Αυτό συμβαίνει γιατί η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής συνιστά προσωρινό τίτλο διαμονής.

Αιτήσεις/ Πλατφόρμα

α) Πληρωμές-IBAN-Kάρτες

Η προπληρωμένη κάρτα είναι τραπεζικό προϊόν, και ως εκ τούτου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας.

Είναι καθαρά θέμα της τράπεζας το πότε θα εκδώσει την προπληρωμένη κάρτα, επομένως θα πρέπει να επικοινωνήσετε με αυτήν.

Εφόσον το ποσό έγκρισης είναι μικρότερο των 100€, δε θα λάβετε κάρτα και θα πιστώνεται στον λογαριασμό σας ολόκληρο το ποσό.

Η πληρωμή ισχύει και για τα ΕΛΤΑ.

β) Ανάκληση εγκεκριμένης αίτησης

Σε περιπτώσεις πολιτών που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν τη διακοπή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης η διαδικασία είναι η ακόλουθη: ο πολίτης πρέπει να μεταβεί στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας διαμονής του και να συμπληρώσει το Έντυπο Ανάκλησης. Δεν είναι δυνατή η
ανάκληση της αίτησης απευθείας από τον πολίτη.

Θα μεταβείτε στον δήμο σας ή το κέντρο κοινότητας ώστε να αιτηθείτε την ανάκληση της αίτησης του συζύγου. Ο υπάλληλος του δήμου σας, θα πρέπει να ενημερώσει για την ανάκληση αυτή τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου στον οποίο έχει υποβάλλει (ο σύζυγος) την αίτηση.

γ) Έντυπο Συναίνεσης

Για τη συμπλήρωση της αίτησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία έχουν προσυμπληρωθεί και είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Ο αιτών επισημαίνει τα στοιχεία που λείπουν. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση δύναται να υποβληθεί οριστικά.

Δεν αλλάζει κάτι, θα πρέπει να υπογραφεί και να θεωρηθεί κανονικά.

Ναι, όταν η αίτηση υποβάλλεται σε Δήμο ή Κέντρο Κοινότητας.

δ) Προσωπικά στοιχεία

Αυτό επιλύεται σε ΚΕΠ μέσω διόρθωσης του ονόματος στον ΑΜΚΑ.

Θα πρέπει να γίνει έλεγχος και διόρθωση ΑΜΚΑ μέσω ΚΕΠ ή εντοπισμός άλλων αιτήσεων στις οποίες εμπλέκεται ο δικαιούχος, ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία ή διαγραφή.

ε) Άλλες περιπτώσεις

Μπορούν τόσο οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των ΝΠΔΔ όσο και εκείνοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» να διεξάγουν κοινωνική έρευνα όπου κρίνεται απαραίτητη.

Οι πολίτες που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση ΕΕΕ που υποβάλλει το νοικοκυριό.

Ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος συμπληρώνεται υποχρεωτικά (εκτός από τις περιπτώσεις των αστέγων). Δεν είναι απαραίτητο να είναι στο όνομα του αιτούντα, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά

Οι περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να προβούμε σε δημιουργία αίτησης ή τροποποίησης με εξουσιοδότηση, είναι αποκλειστικά και μόνο αυτές της βαριάς αναπηρίας ή νοσηλείας και μόνο κατόπιν τεκμηρίωσης μέσω προσκόμισης σχετικού δημόσιου εγγράφου της αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει ή να τροποποιήσει
μόνος του την αίτηση.

Όταν μέλος του νοικοκυριού διαμένει, αποδεδειγμένα, μόνιμα στο εξωτερικό δεν προσμετράται ως μέλος του νοικοκυριού. Κατ’ εξαίρεση, σύζυγος (και μόνο) που διαμένει στο εξωτερικό και υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση με τον/την σύζυγο του, θεωρείται μέλος του νοικοκυριού. Τα εισοδήματα από αυτή την εργασία θα πρέπει να δηλώνονται στην αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Όσον αφορά στο έντυπο συναίνεσης, μπορεί να το τυπώσει, να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής στο προξενείο και στη συνέχεια να το αποστείλει στη σύζυγο η οποία θα αιτηθεί για το ΕΕΕ

Μπορείτε να αλλάξετε το πεδίο της κινητής περιουσίας εάν σας προσκομίσουν δικαιολογητικά μεταβίβασης ή πώλησης στο 100% ή παραστατικά για κατάθεση- καταστροφή πινακίδων.

Εάν έχετε διαπιστώσει ότι έχει υποβληθεί αίτηση, στην οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα, τότε θέτετε την εν λόγω αίτηση σε αναστολή. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στον Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας διαμονής τους μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής, προκειμένου να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό ώστε να επανενεργοποιηθεί η αίτηση.
Εφόσον, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα, τότε η αίτηση παραμένει σε αναστολή και θα ισχύσουν οι διατάξεις της ΚΥΑ περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς οι δικαιούχοι να μεταβούν στον Δήμο ενεργοποιούνται αυτόματα οι διατάξεις του Άρθρου 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του προγράμματος στο τέλος του μεθεπόμενου μήνα και η αίτηση ακυρώνεται.

2ος – 3ος Πυλώνας

ΟΑΕΔ

Ο δικαιούχος πρέπει να μεταβεί στον ΟΑΕΔ και να ελέγξει εάν τα στοιχεία του έχουν καταχωρηθεί σωστά. Μόλις πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στον ΟΑΕΔ τότε το σύστημα διασταυρώνει τα στοιχεία του δικαιούχου και αποδεσμεύει την αίτηση από την υποχρέωση εγγραφής.

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένα μήνα μετά από την εκπλήρωση της υποχρέωσης (εγγραφή στον ΟΑΕΔ).

Εφόσον αποδεσμεύτηκε η αίτηση από την υποχρέωση εγγραφής στον ΟΑΕΔ σημαίνει ότι το σύστημα ενημερώθηκε για την εγγραφή του δικαιούχου παρότι δεν εμφανίζεται ο αριθμός μητρώου στα δύο πεδία που σχετίζονται με την εγγραφή στον ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δηλώνουν άνεργοι στην αίτηση για το ΕΕΕ, αλλά δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους, λαμβάνουν βεβαίωση από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου αναγράφεται ο λόγος απόρριψης εγγραφής στο μητρώο ανέργων, την οποία προσκομίζουν στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή τα Κέντρα Κοινότητας. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αφού παραλάβει την προαναφερθείσα βεβαίωση επιλέγει στην πλατφόρμα το όνομα του δικαιούχου ή του μέλους του νοικοκυριού, το οποίο βρίσκεται στο πράσινο πλαίσιο. Εν συνεχεία μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα και επιλέγει στην πλατφόρμα [Διεκπεραίωση] και στο πεδίο [επιλέξτε λόγο –εξαίρεσης εγγραφής]προβαίνει σε μία από τις εννέα (9) σχετικές επιλογές ώστε να συμπληρωθεί ο λόγος απόρριψης εγγραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεκπεραίωση πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά που υποβάλλεται εκ νέου αίτηση.

Πρέπει ο δικαιούχος να επικαιροποιήσει το ΑΜΚΑ του στον ΟΑΕΔ. Μετά από αυτή την αλλαγή θα γίνουν οι σωστές διασταυρώσεις και ο δικαιούχος θα μπορέσει να επαναιτηθεί για το ΕΕΕ.

ΤΕΒΑ

Μπαίνοντας στην αίτηση θα επιλέξετε στα στοιχεία ΤΕΒΑ ότι επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και τον εταίρο από τον οποίο επιθυμείτε να εξυπηρετήστε.

Θα ενημερωθείτε από τον αρμόδιο δήμο ανάλογα με τον εταίρο και το σημείο διανομής που έχετε επιλέξει.
Λεπτομέρειες και πλήρη καθοδήγηση για τη συμπλήρωση των αιτήσεων ΕΕΕ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), έντυπα και περαιτέρω συνδέσμους θα βρείτε στο

1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο