1555

Συνχές Ερωτήσεις

Η εργασία του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης στο εξωτερικό δεν αποτελεί κώλυμα για τη λήψη του επιδόματος. Ο σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, όμως, πρέπει να διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Στη περίπτωση αυτή, η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω Κέντρου Κοινότητας ή σε Δήμο, με την προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένου εγγράφου της αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αλλοδαπής Αρχής, στο οποίο να βεβαιώνεται με σαφήνεια το συνολικό ετήσιο εισόδημα του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης που εργάζεται και κατοικεί στην αλλοδαπή.

Θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί σε ένα Κ.Κ ή Δήμο. Εκεί τα στοιχεία του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης θα περαστούν με προσθήκη και αποδοχή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Καταχωρείται από το Κ.Κ ή Δήμο στην ένδειξη “ΑΛΛΟ”

Όχι.

Ναι, στην αρχική σελίδα της αίτησης, στο δεξί πάνω μέρος υπάρχει ένδειξη «Προθεσμία Υποβολής».

Για όσους πολίτες υπάρχει εκκαθαρισμένη Φ.Δ. 2020, πλέον ο ζητούμενος χρόνος υποβολής Φ.Δ είναι τα 8 συνεχή χρόνια και όχι τα 7. Αν υπάρχει ενδιάμεσα έτος που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση από το οικονομικό έτος 2013 – εισόδημα 2012 – και μετά, το έτος αυτό δεν θα υπάρχει στο “πλήθος των φορολογικών δηλώσεων”.

Η εφαρμογή αναγνωρίζει όλα τα έτη όπου κάθε πολίτης έχει δηλωθεί με τον ΑΜΚΑ του ως τέκνο στην φορολογική δήλωση του γονέα του.

Σε κάθε περίπτωση, οι σύζυγοι θα πρέπει να έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το ίδιο έτος και όχι για διαφορετικά έτη.

Η εφαρμογή δεν επηρεάζεται από την υποβολή είτε ατομικής είτε κοινής φορολογικής δήλωσης.

Ναι, εφόσον έχουν και οι δύο εκκαθαρισμένη Φ.Δ για το 2019.

Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2020 και οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το 2020.

Ο πολίτης θα πρέπει να ελέγξει σε ποιο από τα μέλη της οικογένειάς του ανήκει το ΑΦΜ αυτό και να κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου του ΑΜΚΑ του μέλους του, σε ένα ΚΕΠ στη συνέχεια να ακυρώσει την αίτηση και να υποβάλλει νέα αίτηση.

Όχι,ο χρήστης δεν έχει αρμοδιότητα, βλέπει τον εγκεκριμένο αριθμό των Φορολογικών Δηλώσεων μέσα στις ηλεκτρονικές ενδείξεις της αίτησης κάνοντας προβολή πάνω σε κάθε μέλος, ήτοι: « Οικονομικά στοιχεία της Δήλωσης Φορολογίας» και «Πλήθος Φορολογικών Δηλώσεων».

Όχι, η πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσει την διαδικασία εκδόσης ΑΜΚΑ του παιδιού πηγαίνοντας σε κάποιο γκισέ (ΚΕΠ,ΙΚΑ..κ.α) και μετά την έκδοση του ΑΜΚΑ να υποβάλλει αίτηση στην Εφαρμογή του επιδόματος γέννησης του ΟΠΕΚΑ, εντός τριών (3) μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Ναι, εφόσον υπάρχει Ληξ.Πράξη Γάμου και παλαιότερο Πιστ. Οικ. Κατάστασης που να φαίνονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Με ρητή όμως δήλωση από τον πολίτη ότι μόλις εκδοθεί το νέο Πιστ. Οικ. Κατάστασης θα το προσκομίσει άμεσα και εντός του εύλογου χρόνου που έταξε το Κ.Κ προς αυτόν.

Ασφαλέστερος τρόπος για να αποφασιστεί εάν κάποιος πολίτης δικαιούται την παροχή ή όχι είναι η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για το επίδομα γέννησης.

Επειδή στην αίτηση δεν εμφανίζεται το προς επιδότηση τέκνο η εφαρμογή δεν μπορεί να γνωρίζει την ημερομηνία γέννησης ώστε να προσμετρήσει την τρίμηνη προθεσμία. Πρέπει να προστεθεί το παιδί (σε ένα Κ.Κ ή Δήμο) για να λειτουργήσει η εν λόγω ένδειξη.

Ναι, εφόσον το νεογνό γεννήθηκε εν ζωή και έχει εκδοθεί ΑΜΚΑ για αυτό.

Ναι, εφόσον εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, υπάρχει αναγνώριση από τον βιολογικό πατέρα του παιδιού ο οποίος είναι :Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης ή πολίτης τρίτης χώρας και πληροί τις προϋποθέσεις της νόμιμης και μόνιμης διαμονής από το έτος 2012 μέχρι σήμερα.Για την περίπτωση αυτή προσκομίζονται για έλεγχο στο Κέντρο Κοινότητας τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά :

    1. Η πράξη αναγνώρισης του παιδιού.
    2. Η τελευταία ΔΦΕ (Ε1) του πατέρα εφόσον είναι Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης.
    3. Όταν ο πατέρας είναι πολίτης τρίτης χώρας, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για τα οικ. έτη 2013 και 2014 που αφορούν τα εισοδήματα των ετών 2012, 2013 και τα φορολογικά έτη 2014 έως σήμερα που αφορούν τα εισοδήματα των ετών 2014 έως και σήμερα. Σε αυτά πρέπει να ελέγχεται αν οι αντίστοιχες Φ.Δ. είχαν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία υποβολής τους και όχι η τυχόν, μετά τη λήξη τους έτους εντός του οποίου είχε ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή Φ.Δ.. Παράδειγμα: Η υποβολή της Φ.Δ. (Ε1) για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1 έως 31-12-2014 πρέπει να έχει γίνει έως 31-12-2015. Εάν η Φ.Δ. (Ε1) έχει υποβληθεί από 1-1-2016 και στο εξής δεν λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του πλήθους των απαιτούμενων φορολογικών δηλώσεων για τη βεβαίωση της διαμονής στην Ελλάδα από το 2012.Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του επιδόματος γέννησης, ο έλεγχος για τη μόνιμη διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα αρχίζει από το έτος 2012 (Οικ. Έτος 2013).


Επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική αίτηση, ο πατέρας που αναγνώρισε το τέκνο δεν προστίθεται στην σύνθεση της οικογένειας της άγαμης μητέρας.

Προκειμένου να δηλωθεί το εισόδημα από την Βρετανία o πολίτης θα πρέπει να προσκομίσει :

1.P60-End of the year certificate

2.Annual tax summary, από το οποίο προκύπτει το συνολικό ετήσιο εισόδημα

3.Taxable income (από την αντίστοιχη φορολογική υπηρεσία της Βρετανίας, HM Revenue &Customs) όπου αναγράφεται και το όνομα κανονικά.

4.Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνει υπεύθυνα: α)την ισοτιμία της λίρας Αγγλίας με το ευρώ, β)την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και γ) τον αντίστοιχο πολλαπλασιασμό του εισοδήματος μετά την αφαίρεση των ασφαλιστών εισφορών και μετατροπή αυτού σε ευρώ.

Ο χρήστης πρέπει να κάνει επαλήθευση των ανωτέρω πράξεων.

Ναι δικαιούται το επίδομα εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η αίτησή του θα ολοκληρωθεί σε ένα Κ.Κ ή Δήμο προσκομίζοντας ως συμπληρωματικά δικ/κά α) την αίτηση-αίτημα που υπέβαλε για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου στην αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσια Υπηρεσία (ημερομηνία κατάθεσης αιτήματος εντός τρίμηνης προθεσμίας) β)το αναφερόμενο δημόσιο έγγραφο (με ημερομηνία έκδοσης) και γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής του πολίτη όπου θα δηλώνει υπεύθυνα τον λόγο της καθυστέρησής του.

Ο χρήστης του Κ.Κ ή του Δήμου θα κάνει αποδοχή του δηλούμενου στοιχείου ότι παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης του πολίτη.

Ναι, δικαιούται το επίδομα εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η αίτησή του θα ολοκληρωθεί σε ένα Κ.Κ ή Δήμο προσκομίζοντας ως συμπληρωματικά δικ/κά:

α) την αρχική μη εκκαθαρισμένη ηλεκτρονική Φ.Δ ή την χειρόγραφη Φ.Δ η οποία πρέπει να έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος

β) την Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (ημερομηνία έκδοσης μετά την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος

και γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής του πολίτη όπου θα δηλώνει υπεύθυνα το λόγο της καθυστέρησής του.

Ο χρήστης του Κ.Κ ή του Δήμου θα κάνει αποδοχή του δηλούμενου στοιχείου ότι παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης του πολίτη.

Όχι, ο χρήστης δεν νομιμοποιείται για μία τέτοια ενέργεια. Μπορεί να οριστικοποιεί την αίτηση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις , όπως περιγράφονται στις αμέσως ανωτέρω, δύο, προϋγούμενες, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (λόγω έκδοσης Δημοσίου εγγράφου ή λόγω Εκκαθάρισης Φ.Δ)

Ναι, η ανήλικη μητέρα μπορεί να υποβάλει αίτηση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως η ανήλικη ή και ενήλικη μητέρα δεν έχει ΑΦΜ και ήταν εξαρτώμενο τέκνο στο Ε1 των γονέων της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να εκδώσει ΑΦΜ και να υποβάλει Ε1 για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του επιδόματος γέννησης, ο έλεγχος για τη μόνιμη διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα αρχίζει από το έτος 2012 (Οικ. Έτος 2013).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

Ελέγξτε το Εκκαθαριστικό σύμφωνα με την ένδειξη στο επάνω αριστερό σημείο, δηλαδή αν αναγράφεται ΟΙΚ.ΕΤΟΣ ή ΦΟΡ.ΕΤΟΣ και μετά στο κάτω δεξιό σημείο την ημερ.έκδοσής του (όχι την ημερομηνία αντιγράφου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: α)έχουμε ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2014 (εισοδήματα 2013) με υποβολή το έτος 2014 και β)έχουμε ΦΟΡ.ΕΤΟΣ 2014(εισοδήματα 2014) με υποβολή το έτος 2015

Στον σύνδεσμο που παραθέτουμε, με τον τίτλο “Αίτηση στα Κέντρα Κοινότητας” θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη διεκπεραίωση στα Κέντρα Κοινότητας, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις γι αυτά, όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο