Συνεργασία ΟΠΕΚΑ – ΟΑΕΔ

Συνεργασία ΟΠΕΚΑ – ΟΑΕΔ  για την απορρόφηση Εγγεγραμμένων Ανέργων

 

Α) Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

 

1) Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 4/2020, προκηρύχθηκαν 36.500 θέσεις για εγγεγραμμένους ανέργους, κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) και ΤΕ (Τεχνολογική Εκπαίδευση) για την απασχόλησή τους σε διάφορες Υπηρεσίες του Δημοσίου, οκτάμηνης (8) διάρκειας.

Ο ΟΠΕΚΑ συμμετείχε στο Πρόγραμμα με 71 θέσεις – 45 στην Κεντρική Υπηρεσία και 26 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

 

2)  Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 2/2022, προκηρύχθηκαν 25.000 θέσεις για εγγεγραμμένους ανέργους, κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) και ΤΕ (Τεχνολογική Εκπαίδευση) για την απασχόλησή τους σε διάφορες Υπηρεσίες του Δημοσίου, οκτάμηνης (8) διάρκειας.

Ο ΟΠΕΚΑ συμμετέχει στο Πρόγραμμα με 73 θέσεις – 41 στην Κεντρική Υπηρεσία και 32 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

 

Β) Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ωφελούμενων Ανέργων Ηλικίας 55-67

 

1) Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο11/2017 έχουν εγκριθεί 10.000 θέσεις για εγγεγραμμένους ανέργους για την απασχόληση τους σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, δωδεκάμηνης (12) διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες.

 

Ο ΟΠΕΚΑ συμμετέχει στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με 49 θέσεις – 27 στην Κεντρική Υπηρεσία και 22 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού. Η πρόσληψη τους έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2021, ήδη έχουν προσληφθεί οι περισσότεροι ωφελούμενοι του Προγράμματος και αναμένεται, σταδιακά, η ολοκλήρωση της κάλυψης των προσφερόμενων θέσεων απασχόλησης στον ΟΠΕΚΑ.