1555

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Μετά την ΥΑ της 11ης Απριλίου, την οποία υπέγραψε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου και με την οποία ανατίθεται στον ΟΠΕΚΑ η υλοποίηση του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων, ο Οργανισμός ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η διακήρυξη για το σχετικό Διεθνή Διαγωνισμό

Ο Διαγωνισμός αφορά στο Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» που θα πραγματοποιηθεί σε 61 Δήμους και 32 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά, ο αριθμός των παρεχόμενων γευμάτων και των ωφελούμενων μαθητών ημερησίως ανέρχεται σε 151.276 για το 2018.

Διαφαίνεται συνεπώς ήδη η πρόθεση αύξησης των μαθητών που καλύπτονται από το πρόγραμμα. Σήμερα, το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων εφαρμόζεται σε 56 Δήμους και αφορά 130.000 μαθητές. Όπως άλλωστε έχει εξαγγείλει η αν. Υπουργός, κ. Φωτίου, στόχος είναι τα προσφερόμενα γεύματα να καλύψουν 500.000 μαθητές την σχολική χρονιά 2019 – 2020.

Η παραλαβή προσφορών για τον Διαγωνισμό, ο οποίος αφορά στα Σχολικά Γεύματα της ερχόμενης χρονιάς, ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00.

Αυτό σημαίνει πως όλα θα είναι έτοιμα, όταν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Υλοποιείται με τον τρόπο αυτό η δέσμευση της κ. Φωτίου για τη συνέχιση και επέκταση ενός προγράμματος που έγινε θεσμός.

 

Αντικείμενο της Σύμβασης που θα καταρτιστεί είναι η «Παροχή υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα) σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του εν λόγω Διαγωνισμού προσεγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 21η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και η περίληψή της (προκήρυξη), καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων : http://www.promitheus.gov.gr. Επίσης η προκήρυξη αναρτήθηκε, όπως προβλέπεται, στον ιστότοπο της Διαύγειας : http://et.diavgeia.gov.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το κείμενο της Διακήρυξης εδώ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο