1555

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης

Η οικονομική ενίσχυση λόγω αναπηρίας όρασης, χορηγείται στα πρόσωπα τα οποία:

 1. Κρίθηκαν από την  αρμόδια υγειονομική επιτροπή  ότι έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
 2. Δεν λαμβάνουν από οποιονδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οικονομική ενίσχυση για την τυφλότητα ίση ή μεγαλύτερη από το χρηματικό βοήθημα του Νόμ. 958/79. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται σε αυτούς η διαφορά.
 3. διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην χώρα και έχουν, πέραν των ελλήνων πολιτών,  την ιθαγένεια (υπηκοότητα)  κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  του Ε.Ο.Χ. ή κράτους που περιλαμβάνεται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή

είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125) ή

είναι πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε  ή δ) είναι δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή

είναι κάτοχοι νόμιμου τίτλου διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

είναι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του Νόμ. 958/79.

 

 

Δικαιολογητικά:

 •  Οι άνεργοι ανασφάλιστοι: Οι άνεργοι ανασφάλιστοι μέχρι 68 χρόνων στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 θα δηλώσουν ακόμα ότι είναι ανασφάλιστοι και άνεργοι.
 • Οι Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι: πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή Υ. Δ. στην οποία θα αναγράφεται ότι ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου, ο Α.Μ. ,  ο δικηγορικός σύλλογος που ανήκουν καθώς και το διάστημα της εγγραφής τους
 • Οι Επιστήμονες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους:

  Οι εργαζόμενοι:

Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους  και είναι ασφαλισμένοι ή/ και σύμβαση εργασίας

   Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι:

επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους και οποιοδήποτε δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ασφαλισμένοι στον ανάλογο ασφαλιστικό φορέα και  έναρξη εργασιών από τη Δ.O.Y.(εκτύπωση από taxis)

 

 • Οι Άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι:

βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ότι καλύπτονται απ΄ αυτόν μόνο για υγειονομική περίθαλψη ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έπαψαν να εργάζονται

 • Συνταξιούχοι: Βεβαίωση/ απόφαση του συνταξιοδοτικού φορέα

 

 • Συνταξιούχοι – δικηγόροι που ασκούν την επιστήμη τους:

Οι δικηγόροι πιστοποιητικό εγγραφής στο δικηγορικό σύλλογο του οικείου Πρωτοδικείου ή Υ. Δ. στην οποία θα αναφέρεται ότι ασκούν το επάγγελμά τους, ο Α. Μ. , ο δικηγορικός σύλλογος στον οποίο ανήκουν και το διάστημα της εγγραφής τους

 

 • Συνταξιούχοι -Επιστήμονες Πανεπιστημιακού –Τεχνολογικού Τομέα ,που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους:

Οι εργαζόμενοι:

– Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους  και είναι ασφαλισμένοι ή/ και σύμβαση εργασίας

Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι:

-επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους -οποιοδήποτε δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ασφαλισμένοι στον ανάλογο ασφαλιστικό φορέα και  έναρξη εργασιών από τη Δ.O.Y.(εκτύπωση από taxis)

 

 

 • Απόφαση χορήγησης άλλης οικονομικής ενίσχυσης λόγω της αναπηρίας

 

Ιδιότητα/κατάσταση

α. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε

γ. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ

δ. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση άδειας παραμονής/διαμονής αναγνωρισμένου πρόσφυγα

ε. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ

στ. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση άδειας παραμονής/διαμονής δικαιούχου  επικουρικής προστασίας

ζ. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση άδειας παραμονής/διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

  Θεσμικό πλαίσιο

 1. Οι διατάξεις του ν.δ. 162/1973(Α΄227) «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων».
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄30/2018) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.».
 3. Οι διατάξεις του άρθρο 22 του ν. 2646/1998(Α΄ 236) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
 4. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του N. 3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
 5. Οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4025/2011 «(ΦΕΚ 228 Α/2-11-2011) : Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
 6. Οι διατάξεις της παρ.3 του Άρθρου 21, του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α` 80).
 7. Οι διατάξεις του αρ. 23 του Ν.4488 (ΦΕΚ A 137/2017)
 8. Οι διατάξεις του αριθ. 8. του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α΄69)
 9. Οι διατάξεις του Ν. 4961/22 (ΦΕΚ 146 Α/27-7-2022) : Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. (αρ. 102-112)
 10. Οι διατάξεις του Ν. 4997/22 (ΦΕΚ 219 Α/25-11-2022): Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις. (αρ.69)
 11. Οι διατάξεις του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91Α/ 13-04-2023): Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις. (αρ. 95)
 12. Η αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 (ΦΕΚ Β’ 5855/28.12.2018) «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων»
 13. Η αριθ. Δ29/2013 (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/2013 (Β΄ 1189) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροπ. προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες».
 14. Η αρ. Π3α/φ.18/Γ.Π.οικ 63731/9-5-2008 (Β΄931) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες».
 15. Οι διατάξεις του ν.958/1979 (Α 191) «Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 1,2 και 5 του Ν. 1904/51 “περί προστασίας και αποκαταστάσεως των τυφλών”»
 16. Η αριθ. 1480/81 (Β΄ 457) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων κλπ. παροχής στους τυφλούς του προβλεπομένου από το Ν. 958/79 χρηματικού βοηθήματος».
 17. Η αριθμ. οικ.1273/86 (ΦΕΚ 856 Β’) Κ.Υ.Α.: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών με το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 18. Η αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ.53204 (ΦΕΚ Β΄2886/2022) ΚΥΑ: «Ένταξη των τυφλών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) στην κατηγορία επιστημόνων Πανεπιστημιακού επιπέδου»
 19. Απόφαση Διοικητή αρ. 330 (ΦΕΚ Β’ 4758 /2022): «Αντιστοίχιση των σχετικών με την αναπηρία νόμιμων προϋποθέσεων για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τη «Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση» (ICD- 10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)»

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο