1555

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

  1. Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:

α) άτομα με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%και δείκτη νοημοσύνης 34 και κάτω (Δ.Ν. ≤ 34))

β) άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση και με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%)

γ) άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω Π.Α. ≥ 80%).

 

  1. Δικαιούχα πρόσωπα:

Δικαιούχα πρόσωπα είναι, τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα

  1. Προϋποθέσεις:

α. Να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη της κατώτερης αναπηρικής (βασικής) σύνταξης του ΟΓΑ (ΦΕΚ Β’, 353/1998),  ήτοι 360€ μηνιαίως, σύμφωνα με το αρ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.94359/17-08-2010 της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για την θεμελίωση και διατήρηση του δικαιώματος λήψης της οικονομικής ενίσχυσης λόγω νοητικής υστέρησης, από 1-1-2024, το καθαρό (πρό φόρων) καταβλητέο ποσό της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει για την ίδια αιτία (νοητική υστέρηση) ο αιτών ή δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 399,54 ευρώ (387,90* 1,030), σύμφωνα με τις διατάξεις της κυα αριθμ. Φ11321/οικ.104985  (ΦΕΚ Β’ 6856/07.12.2023).

 

Κατ΄εξαίρεση:

Από 21-4-2023 και εφεξής τα πρόσωπα που λαμβάνουν ορφανική σύνταξη λόγω θανάτου γονέα δικαιούνται το προνοιακό επίδομα Σοβαρής και Βαριάς Νοητικής Υστέρησης ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξης ή της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνουν.

β. Να μη νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικοί σε ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.

γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

 

  1. Θεσμικό πλαίσιο
  2. Η αριθμ. Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 KYA (Β΄724) κοινή υπουργική απόφαση των Οικονομικών και Υγείας.
  3. Η αριθμ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/2013 (Β΄ 965΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  4. Η αριθμ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142/2019 (Β΄ 2553) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  5. Η αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ./41349/2023 (ΦΕΚ Β’ 2608/21-04-2023) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  6. Η αριθμ. Φ11321/οικ.104985 (ΦΕΚ Β’ 6856/07.12.2023) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

α. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».

γ. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»

δ. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

δ. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

ε. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

στ. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

ζ. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».  

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο