1555

Συχνές Ερωτήσεις

Στον ιστότοπο www.anynet.gr είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία αναδοχής παιδιού.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ανάδοχοι γονείς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4538/2018 ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018,

2) η αναδοχή που έχουν συνάψει, είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και

3) έχουν υποβάλει Αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» www.anynet.gr

Η Αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» της Διαδικτυακής Πύλης «www.anynet.gr» με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

Οι ανάδοχοι γονείς περισσοτέρων του ενός παιδιού, υποβάλλουν αίτηση για κάθε παιδί ξεχωριστά.

Πέρα από τα προσυμπληρωμένα πεδία της αίτησης (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ημ.γέννησης του αναδόχου γονέα και του αναδεχόμενου ατόμου, στοιχεία του φορέα εποπτείας και στοιχεία της υπεύθυνης κοινωνικής λειτουργού), εσείς θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε τα παρακάτω:

1) διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

2) λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ) οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Ο δικαιούχος δύναται να τροποποιεί και να επικαιροποιεί, καθ’όλη τη διάρκεια της αναδοχής, τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ), δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος, που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή

Θα πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά η συναίνεση του/της συζύγου ή του συνδεόμενου με τον/την αιτούσα με σύμφωνο συμβίωσης.

1.Από την ημερομηνία που ο ανήλικος συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας (με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις – βλ.παρακάτω)

2.Από την ημερομηνία άρσης ή λήξης της αναδοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται από βεβαίωση του Φορέα Εποπτείας.

3.Από την ημερομηνία λήξης της στρατιωτικής θητείας και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας του ατόμου σε αναδοχή. Σε περίπτωση σπουδών από την 1η του μήνα που έπεται της λήξης του σχολικού ή σπουδαστικού ή ακαδημαϊκού έτους περάτωσης των σπουδών, προκειμένου για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές ή φοιτητές, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους.

4.Από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου ή του ανάδοχου ανηλίκου.

5.Από την ημερομηνία του γάμου του ανάδοχου ανηλίκου,
Από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συναίνεσης για τη διακοπή της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Η οικονομική ενίσχυση εξακολουθεί να παρέχεται και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου, που βρίσκεται σε καθεστώς αναδοχής, στις εξής περιπτώσεις:

1.όταν το άτομο που έχουν υπό τη φροντίδα τους είναι άτομο με αναπηρία,

2.σε περίπτωση σπουδών, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, όχι όμως πέραν των έξι (6) ετών από την εγγραφή του. Σε καμία περίπτωση η οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του ατόμου αυτού,

3.σε περίπτωση που το ανάδοχο τέκνο είναι υπόχρεος στράτευσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας και μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης. Σε καμία περίπτωση η οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του ατόμου αυτού.

H καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ξεκινά από τον επόμενο μήνα της αίτησης και η ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση όμως που η αναδοχή έχει προηγηθεί της αίτησης, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται από την ημερομηνία σύστασης της αναδοχής, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος της σχετικής Κ.Υ.Α (ΓΠΔ11/ΟΙΚ.31720/21 ΦΕΚ 2220 Β – 26/05/2021).
Για ανήλικο τέκνο που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και φοιτά στο λύκειο, μπορεί να επισυναφθεί είτε βεβαίωση φοίτησης στο Λύκειο είτε το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με πίστωση σε ενεργό λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ).

1) Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης ανέρχεται μηνιαίως στα 325,00 ΕΥΡΩ.

2) Για παιδιά με μια πάθηση που έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης αναπηρία, σε 375,00 ΕΥΡΩ.

Σε αυτό το ποσό προστίθεται και το ποσό αναπηρικού επιδόματος που δικαιούται το παιδί ανάλογα με την πάθησή του.

Σημαντική σημείωση: όταν το δικαίωμα για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης αναγνωρίζεται για χρονικό διάστημα μικρότερο του πλήρους ημερολογιακού μήνα, το ποσό υπολογίζεται με βάση ημέρες που αναγνωρίζεται το δικαίωμα.

Η πιστοποίηση της αναπηρίας γίνεται μέσω των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει τον φορέα εποπτείας της αναδοχής για κάθε μεταβολή της κατάστασης του αναδεχόμενου ατόμου που επηρεάζει το δικαίωμα της λήψης ή/και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. δικαιολογητικά στράτευσης-σπουδών, κλπ).

Ο δικαιούχος ανάδοχος γονέας μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει τη διακοπή καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», της οποίας έπεται σχετική δήλωση συναίνεσης του/της συζύγου ή του συνδεόμενου με αυτόν με σύμφωνο συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Η οικονομική ενίσχυση δεν κατάσχεται στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο