1555

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

  1. Δικαιούχοι είναι τα άτομα ηλικίας 0-18 ετών, είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν εγκεφαλική παράλυση.

 

  1. Δικαιούχα πρόσωπα:

Δικαιούχα πρόσωπα είναι :

  • Τα Ασφαλισμένα άτομα
  • Τα Ανασφάλιστα άτομα

 

  1. Προϋποθέσεις χορήγησης:

α. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικοί – παραπληγικοί, βάσει των διατάξεων των ν.1140/1981 (Α΄68) και ν.1284/1982 (Α 114).

β. Να μη λαμβάνουν, ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη της οικογένειάς τους, από οποιονδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προνοιακή παροχή σε χρήμα ή σύνταξη λόγω εγκεφαλικής παράλυσης ίση ή μεγαλύτερη της προβλεπομένης. Στην περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, καταβάλλεται σε αυτούς η διαφορά.

γ. Να μην περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε νομίμως αδειοδοτούμενα ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους καταβάλλει το Κράτος ή Ασφαλιστικός Οργανισμός ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κ.λπ. επιχορηγούμενο από το Κράτος. Αν τη δαπάνη έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η οικογένειά τους, τότε χορηγείται ολόκληρο το ποσό της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.

δ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών .

 

  1. Θεσμικό πλαίσιο
  2. Η αριθμ. Γ4α/Φ224/οικ.1434/1984 (Β 441) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών
  3. Η αριθ. Γ4β/φ.32/οικ.591/1989 (Β΄174) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

α. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».

γ. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»

δ. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

δ. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

ε. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

στ. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

ζ. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο