1555

Αίτηση στα Κέντρα Κοινότητας

Όταν ο πολίτης υποβάλλει μόνος του την αίτηση, ενημερώνεται από την εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το συγκεκριμένο λόγο, για τον οποίο η αίτησή του παραμένει εκκρεμής, παραπέμπεται δε με ρητή υπόδειξη μέσω της ανωτέρω εφαρμογής σε Κέντρο Κοινότητας ή Δήμο της επιλογής του για τη διεκπεραίωση της αίτησής του, η οποία προϋποθέτει την υποβολή δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος.

Όταν η αίτηση έχει υποβληθεί στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού, ο αιτών, μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου (sms) ή και μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα οποία έχει δηλώσει με την ανωτέρω δήλωση γέννησης, καλείται να εισέλθει στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατά το προηγούμενο εδάφιο εξέλιξη της αίτησης του. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή (μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής τους) μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις και εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του, να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή των Δήμων.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Μπορεί άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει δικαιολογητικά στο Κ. Κ για λογαριασμό της αιτούσας μητέρας;

Ναι μπορεί, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής της μητέρας.

Μπορεί η ανήλικη μητέρα να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος;

Η ανήλικη μητέρα μπορεί να υποβάλλει αίτηση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όμως, η ανήλικη ή και ενήλικη μητέρα δεν έχει ΑΦΜ και ήταν εξαρτώμενο τέκνο στο Ε1 των γονέων της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να εκδώσει ΑΦΜ και να υποβάλλει Ε1 για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος. Αν για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος (2023) δεν είναι εφικτό να υποβληθεί Ε1 (δεν έχει ανοίξει το taxis) υποβάλλει για το προπροηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος (2022). Στη συνέχεια προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί και ΑΦΜ του παιδιού για να υποβάλλει η μητέρα την αίτηση για το επίδομα γέννησης;

Το ΑΦΜ του νεογέννητου δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο για συμπλήρωση στην εφαρμογή του επιδόματος γέννησης και συνεπώς δεν απαιτείται για την υποβολή της αίτησης.

Απαιτείται έντυπο συναίνεσης για τα άλλα πρόσωπα (σύζυγος παιδιά κάτω των 19 ετών) που συμμετέχουν στην σύνθεση της οικογένειας στην αίτηση;

Όχι δεν απαιτείται.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης είναι αυστηρά εντός τριμήνου;

Ναι.

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται για τη υποβολή της αίτησης και την τεκμηρίωση της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος τι τα κάνουν τα Κέντρα Κοινότητας;

Διατηρούνται, σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο στα Κ. Κοινότητας και στο θέμα του ηλεκτρονικού αρχείου θα αναφέρεται ο ΑΦΜ της αιτούσας μητέρας.

Με νεότερες οδηγίες μας και σε συνδυασμό με την έγκαιρη ολοκλήρωση της εφαρμογής να δέχεται σε κάθε αίτηση, ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα σας ενημερώσουμε για τις επόμενες ενέργειες σας.

Κατά την υποβολή της αίτησης δεν φαίνονται προσυμπληρωμένα είτε ο σύζυγος ή το νεογέννητο ή άλλα παιδιά της οικογένειας κάτω των 19 ετών, τι κάνουμε;

Ελέγχετε τα σχετικά δικαιολογητικά (πχ οικογενειακή κατάσταση κλπ) και προβαίνετε στην προσθήκη των μελών ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής.

Η βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναφέρει διάρκεια ισχύος. Την κάνουμε αποδεκτή;

Ναι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να είναι σε ισχύ.

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται τι διάρκεια ισχύος πρέπει να έχουν;

Πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης

Η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα από το 2012 μπορεί να αποδειχθεί και με την προσκόμιση αδειών διαμονής;

Όχι, ο ν. 4659/2020 (άρθρο 7 παρ. 2) ρητά ορίζει ότι η συνεχής διαμονή αποδεικνύεται από την αδιάλειπτη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Η αίτηση για το επίδομα γέννησης υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την γέννηση του παιδιού και σε περίπτωση παραπομπής στο ΚΚ για προσκόμιση δικαιολογητικών έχει χρονικό περιθώριο άλλους δύο μήνες για την ολοκληρωμένη υποβολή της. Σωστά;

Η προθεσμία των δύο μηνών ξεκινά από την ενημέρωση της αιτούσας ότι η αίτησή της παραπέμπεται σε Κέντρο Κοινότητας.

Όταν ζητάμε διευκρινίσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις σας διευκολύνει να σας γνωρίζουμε τον ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ του πολίτη που υποβάλει την  αίτηση;

Ναι μας διευκολύνει να δίνουμε σαφή απάντηση.

 

Παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με το επίδομα γέννησης.

 

Δικαιούχος  του επιδόματος γέννησης είναι η μητέρα η οποία υποβάλλει και την αίτηση.

Οι μοναδικές περιπτώσεις που μπορεί να υποβάλλει άλλο πρόσωπο αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι να έχει αποβιώσει η μητέρα ή να έχει εγκαταλείψει το παιδί της. Στις  περιπτώσεις αυτές, δικαιούχος είναι ο πατέρας για εγγάμους ή άλλο πρόσωπο που προσκομίζει επιμέλεια, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ και πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Στις περιπτώσεις που έχετε δεχθεί αιτήματα πατέρων ή συζύγων που δεν ανήκουν στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις πρέπει να ακυρώσετε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από εσάς και να καλέσετε τις μητέρες να υποβάλουν αίτηση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ν. 4659/2020

σύμφωνα με το άρθρο 7 Κ.Υ.Α. Δ11οικ.8523/236/17.02.2020

 

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησηςτου παιδιού, για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης.
 2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1)και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2022 ή του 2023 εφόσον υποβληθεί.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
 5. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)(για ομογενείς αλλοδαπούς).
 6. Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.).
 7. Άδεια διαμονής(για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).
 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBANκαι δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου(σε περίπτωση που η επιμέλεια του τέκνου έχει ρυθμιστεί δικαστικά).
 2. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιτροπείας(σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο).
 3. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου(σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου).
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας(σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει).

 

Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Σε ότι αφορά τον αριθμό των Φ.Δ  για έγγαμους Έλληνες,Ευρωπαίους πολίτες, Πολίτες τρίτης χώρας και μονογονεϊκές οικογένειες  :

Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου, της μονιμότητας και του χρόνου διαμονής του αιτούντος στην Ελλάδα, που τίθενται ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, λαμβάνει χώρα με τη διασταύρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, οι οποίες αντλούνται από τα φορολογικά δεδομένα.

Στην αντίστοιχη ένδειξη της πλατφόρμας <<πλήθος φορολογικών δηλώσεων>> εκεί που αναγράφεται το σύνολο των Φ.Δ θα πρέπει να λαμβάνεται  υπόψη από τους χρήστες τα εξής:

α) για έγγαμους  Έλληνες ή  Ευρωπαίους πολίτες οπωσδήποτε να έχει ο καθένας την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

β) για έγγαμους πολίτες τρίτης χώρας οπωσδήποτε ο ένας γονέας να έχει την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ενώ  ο άλλος γονέας να έχει το σύνολο των εμπρόθεσμα υποβληθεισών φορολογικών  δηλώσεων από το έτος 2012 (δηλαδή ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013) έως και σήμερα (σύνολο 8 Φ.Δ).

γ) για έγγαμους όπου ο ένας είναι πολίτης τρίτης χώρας και ο άλλος είναι Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει ο καθένας τους να έχει την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

δ) για μονογονεϊκή οικογένεια ,πολίτη τρίτης χώρας, οπωσδήποτε  η μητέρα να έχει το σύνολο των εμπρόθεσμα υποβληθεισών φορολογικών  δηλώσεων από το έτος  2012 (δηλαδή ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013) έως και σήμερα. Εάν η μητέρα δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή πλην όμως υπάρχει αναγνώριση από τον βιολογικό πατέρα του παιδιού ελέγχουμε την προϋπόθεση  στον πατέρα.

Εξυπακούεται δε, ότι  η μητέρα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας  εισοδήματος για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

 

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε για το Επίδομα Γέννησης και να λάβετε απαντήσεις για τυχόν απορίες.

Επίδομα Γέννησης: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο