1555

Διατροφικό Επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους

Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.

 

To διατροφικό επίδομα χορηγείται στα πρόσωπα τα οποία:

 1. είναι νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ή μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών ή έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω και ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχου, σπληνός, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού), ήπατος, νεφρού, καρδιάς και πνευμόνων καθώς και στους μεταμοσχευμένους αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και
 2. -έχουν Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου, Ιδιωτικών Κλινικών κλπ. όπου  βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο που εξετάστηκε πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η οποία υπογράφεται από το νεφρολόγο και  θεωρείται από τον Διοικητικό Δ/ντη του Ιδρύματος και  αναφέρει την ακριβή ημερομηνία έναρξης της θεραπείας του ασθενή ή-Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής, υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος και
 3. δεν  λαμβάνουν διατροφικό επίδομα από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και
 4. διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην χώρα και  έχουν, πέραν των Ελλήνων πολιτών,  την ιθαγένεια (υπηκοότητα)  κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125) ή

 

είναι πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε ή

είναι δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς  προστασίας ή

είναι κάτοχοι νόμιμου τίτλου διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή

είναι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς

 

Δικαιολογητικά:

 1. Γνωμάτευσης ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.

 

 1. Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα  θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου πρέπει να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.

 

Ιδιότητα/κατάσταση

α. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».

γ. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»

δ. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

δ. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

ε. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

στ. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

ζ. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»

η. Πολίτες κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Απαιτείται η προσκόμιση  «άδειας διαμονής σε ισχύ».

θ. Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

 

Οι αιτούντες δεν εξετάζονται από Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

 

 Θεσμικό πλαίσιο

 1. Οι διατάξεις του ν. 162/1973(Α΄ 227) «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων».
 1. Οι διατάξεις του άρθρο 22 του ν. 2646/1998(Α΄ 236) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής   Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄30/2018) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.».
 3. Οι διατάξεις της παρ.3 του Άρθρου 21, του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α` 80).
 4. Οι διατάξεις του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91 Α/ 13-04-2023): Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις. (αρ. 95)
 5. Η αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 (ΦΕΚ Β’ 5855/28.12.2018) «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων»
 6. Η αριθ.Α2γ/5014/19.7/13.8.82 (Β’591) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας».
 7. Η αρ. Υ1/ΓΠ.οικ.84391/27.6.2007(Β΄1165) Υπουργική απόφαση «Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών».
 8. Η αρ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.38120/08 (Β΄563) Κοινή Υπουργική Απόφαση « Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ1/Γ.Π.οικ.84391/ 27.6.2007 (ΦΕΚ1165/τ.Β΄/11.7.2007) υπουργικής απόφασης “Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.
 9. Η  αρ. Υ1/Γ.Π.ΟΙΚ. 102431/1.9.2008 (Β΄1519/) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών».
 10. Η Αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 101270/09 (ΦΕΚ 1591 Β/4-8-2009): Περί χορηγήσεως του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών σε αλλοδαπούς και ομογενείς
 11. Η  αρ. Υ1/Γ.Π. οικ. 38764/29.3.2012  (Β΄1239) Κοινή Υπουργική Απόφαση «επέκταση  του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και σε όσους έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω και ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχου, σπληνός, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού),   ήπατος, νεφρού, καρδιάς και πνευμόνων.
 12. Απόφαση Διοικητή αρ. 330 (ΦΕΚ Β’ 4758 /2022): «Αντιστοίχιση των σχετικών με την αναπηρία νόμιμων προϋποθέσεων για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τη «Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση» (ICD- 10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)»

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο