1555

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων

Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφαλίστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου, χορηγείται σε:

1)α) Ανασφάλιστους τετραπληγικούς παραπληγικούς (ανεξαρτήτως ανικανότητας εργασίας) και ανασφάλιστους υπερήλικες του Ο.Γ.Α.

β) Δημόσιους υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς, στρατιωτικούς, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), υπαλλήλους των ΝΠΔΔ (εφόσον είναι ασφαλισμένοι Δημοσίου), εν ενεργεία και συνταξιούχους καθώς και τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια σε στενή έννοια), όπως oρίζεται απ` την παρ. 7 της 59015/1578/1984 (ΦΕΚ 460, τ.B΄).

γ) Ασφαλισμένους του Τ.Α.Κ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165, τ.Α).

δ) Δικαιούχους συντάξεως “αναπήρων και θυμάτων πολέμου” και τα μέλη των οικογενειών τους.

ε) Δικαιούχους συντάξεως του Δημοσίου από μεταβίβαση (59015/1578/1984 (ΦΕΚ 460, τ.Β),

στ) 1) όσους κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι του εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης (αρ. 42 του ν. 1140/81), γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού και

2) ασφαλισμένους και στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους σε ασφαλιστικούς φορείς που δεν εφαρμόζουν ανάλογο πρόγραμμα οικονομικής ενισχύσεως τετραπληγικών και παραπληγικών ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Το χορηγούμενο επίδομα στην πρώτη περίπτωση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων διακόπτεται αμέσως από τότε που συμπληρώθηκαν οι ασφαλιστικές τους προϋποθέσεις για τη χορήγηση του από τον οικείο Ασφαλιστικό φορέα, ανεξάρτητα από το ποσόν που θα δικαιωθούν.

Το χορηγούμενο επίδομα στην δεύτερη περίπτωση διακόπτεται, όταν οι ασφαλιστικοί τους φορείς εφαρμόσουν ανάλογο πρόγραμμα οικονομικής ενισχύσεως τετραπληγικών και παραπληγικών ασφαλισμένων και συνταξιούχων και εφόσον δικαιωθούν, ανεξάρτητα από το ύψος του βοηθήματος που θα πάρουν.

Επισημαίνεται ότι την οικονομική ενίσχυση δεν τη δικαιούνται από τον ΟΠΕΚΑ, οι εργαζόμενοι  που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.  Η δαπάνη για τους ανωτέρω δημοσίους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους, καλύπτεται από τον φορέα που υπηρετούν

και

2) κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι πάσχουν από :

α. Παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

β. Ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νεύρων ή των μυών.

γ. παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό, ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών .

δ. ασθένειες οι οποίες επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με την παραπληγία-τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. και

 

3) διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην χώρα και  έχουν, πέραν των ελλήνων πολιτών,  την ιθαγένεια (υπηκοότητα)  κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  του Ε.Ε.Ο.Χ. ή κράτους που περιλαμβάνεται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή

είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125) ή

είναι πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε ή

είναι δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς  προστασίας ή

είναι κάτοχοι νόμιμου τίτλου διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και

 

4) δεν λαμβάνουν λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση απ’ το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλη οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπόμενης. Σε περίπτωση που συντρέχει υπέρ των δικαιούχων οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπόμενης, θα παρέχεται σε αυτούς το ήμισυ του επιδόματος.

 

 

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι, εφόσον περιθάλπονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας, λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό. Σε περίπτωση που περιθάλπονται σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας, λαμβάνουν το ήμισυ, ανεξάρτητα αν οι δομές είναι ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδιωτικοί φορείς κτλ.

 

Δικαιολογητικά:

 1. Στην περίπτωση που ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής δομής (κλειστής ή ανοικτής φροντίδας).
 2. συνταξιούχοι

Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης.  Σε περίπτωση που προκύπτει ότι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας, βεβαίωση εάν το επίδομα που λαμβάνουν  είναι λόγω της παραπληγίας – τετραπληγίας. (υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης)

 

3.εργαζόμενοι

Το τελευταίο εκκαθαριστικό μηνιαίων  αποδοχών

 

 1. εξαρτώμενα μέλη

    α)  εργαζόμενων

Το τελευταίο εκκαθαριστικό μηνιαίων  αποδοχών, και εκτύπωση από τις ηλ. Υπηρεσίες ΕΦΚΑ των ατομικών στοιχείων εκείνου στο οποίο ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος.

 

β) συνταξιούχων

Ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης, και εκτύπωση από τις ηλ. Υπηρεσίες ΕΦΚΑ των ατομικών στοιχείων εκείνου στο οποίο ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος.

 

 1. Οι άμεσα ασφαλισμένοι, έμμεσα ασφαλισμένοι, άμεσα συνταξιούχοι και έμμεσα συνταξιούχοι στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, ΤΣΑΥ , ΝΑΤ, κλπ) θα πρέπει να προσκομίσουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ ΑΠΟΦΑΣΗ περί μη θεμελίωσης  δικαιώματος λήψης εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας από τον φορέα τους, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της Π3α/Φ.27/Γ.Π.ΟΙΚ.124095/2002(ΦΕΚ Β΄1594), το επίδομα Τετραπληγίας Παραπληγίας, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους, χορηγείται και σε όσους κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι της εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού (οι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ απευθύνονται στον οίκο Ναύτου).

 

 1. Ιδιότητα/κατάσταση

α. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε

γ. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ

δ. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση άδειας παραμονής/διαμονής αναγνωρισμένου πρόσφυγα

ε. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ

στ. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση άδειας παραμονής/διαμονής δικαιούχου  επικουρικής προστασίας

ζ. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση άδειας παραμονής/διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

 

Θεσμικό πλαίσιο

 1. Οι διατάξεις του ν.δ 162/1973(Α΄227) «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων».
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄30/2018) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.».
 3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2646/1998 (Α΄236) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
 4. Οι διατάξεις του Ν.4251/14 (ΦΕΚ 80 Α/01-04-2014) : Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.
 5. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του N. 3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
 6. Οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4025/2011 «(ΦΕΚ 228 Α/2-11-2011) : Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
 7. Οι διατάξεις του αρ.56 του ν.4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
 8. Οι διατάξεις του Ν. 4961/22 (ΦΕΚ 146 Α/27-7-2022) : Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. (αρ. 102-112)
 9. Οι διατάξεις του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91Α/ 13-04-2023): Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις. (αρ. 95)
 10. Η αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 (ΦΕΚ Β’ 5855/28.12.2018) «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων»
 11. Η αρ. Π3α/φ.18/Γ.Π.οικ 63731/9-5-2008 (Β΄931) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες».
 12. Οι διατάξεις του αρ. 3 του ν. 1284/1982 (Α΄114) «Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημοσιολογιστικών θεμάτων»
 13. Η αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1931/82 ΚΥΑ (Β΄724) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εξωϊδρυματική οικονομική ενίσχυση ανασφαλίστων ακρωτηριασμένων».
 14. Η αριθ. 115750/3006/10-09-1981 (Β΄571) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οικ. ενίσχυση ανασφαλίστων τετραπληγικών, παραπληγικών αναπήρων».
 15. Η αριθ. 61384/1638/1983 (Β΄324) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός μηνιαίας κοινωνικής εξωιδρυματικής παροχής στους πάσχοντες από τετραπληγία ή παραπληγία ασφαλισμένους του Δημοσίου»
 16. Η αριθ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (Β΄ 1594) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επέκταση επιδόματος τετραπληγίας-παραπληγίας σε ασφαλ. Δημοσίου και ανασφαλίστους».
 17. Οι διατάξεις του αρ.16 του Ν. 3106/03 (ΦΕΚ Α 30/10-2-03) : «Aναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.»
 18. Απόφαση Διοικητή αρ. 330 (ΦΕΚ Β’ 4758 /2022): «Αντιστοίχιση των σχετικών με την αναπηρία νόμιμων προϋποθέσεων για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τη «Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση» (ICD- 10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)»

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο