1555

Δήλωση Προσβασιμότητας

ΤΜΗΜΑ A

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο opeka.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στα εξής: στον ιστότοπο opeka.gr

Κατάσταση Συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος opeka.gr συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4727/2020 και κατά το πλείστον με τις Οδηγίες για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑ). Ο ιστότοπος ενσωματώνει το Widget προσβασιμότητας της υπηρεσίας WPaccessibility, το οποίο βρίσκεται σε εμφανές σημείο κάθε σελίδας και βοηθά στην επίλυση των περισσότερων θεμάτων προσβασιμότητας για το επίπεδο WCAG 2.1 ΑΑ .

Κατάρτιση της παρούσας Δήλωσης Προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 30-11-2023.

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από την εταιρεία Younet, με τη χρήση των WAVE ( Web Accessibility Evaluation Tool) και με το One Click Accessibility Widget

Υποβολή Παρατηρήσεων και Στοιχεία Επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική Αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία υποβάλλεται μέσω του email accessibility@οpeka.gr ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 30, Αθήνα, 10170

 

Αρμόδια για θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση των συναφών αιτημάτων είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας.

Διαδικασία Εκτέλεσης

Η αρμόδια διεύθυνση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

ΤΜΗΜΑ B

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου opeka.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο κυκλικό μπλε εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται σε σταθερή θέση, αριστερά στο μέσον περίπου κάθε σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Το opeka.gr συνεχίζει τις προσπάθειές του για να βελτιώνει συνεχώς την προσβασιμότητα του ιστότοπου με την πεποίθηση ότι είναι συλλογική ηθική υποχρέωση μας να επιτρέπουμε την  απρόσκοπτη χρήση σε όσους.

Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά το opeka.gr με το σαρωτή προσβασιμότητας του WAVE για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στο opeka.gr πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Πιστοποιητικό  – Accessibility Badge

Δημιουργήθηκε το παρακάτω εικαστικό (badge) το οποίο λειτουργεί ως οπτική αναπαράσταση πιστοποίησης  για τις σελίδες που ελέγξαμε κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η χρονική ισχύς της πιστοποίησης (άρα και του accessibility badge) είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται παραπάνω στη Δήλωση Προσβασιμότητας.

Ισχύς: Η πιστοποίηση αφορά τo domain του opeka.gr και την έκδοση που υπήρξε κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης (30 Νοεμβρίου 2023). Έχει ισχύ από 12/2023 και για ένα έτος ή μέχρι την επόμενη έκδοση του website. Εφόσον υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ή επανασχεδίαση των σελίδων θα πρέπει να υπάρξει νέα μελέτη πιστοποίησης.

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο