1555

Συχνές Ερωτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ. αριθ. 24777/07.03.2023 ΚΥΑ Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών οι οποίοι περιλαμβάνονται στις Ωφελούμενες Μονάδες του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23.7.2021 ΚΥΑ (Β’ 3359), δηλαδή στις Ωφελούμενες Μονάδες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, και υποβάλλουν την αίτηση για το πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ για λογαριασμό του νοικοκυριού. Ως νοικοκυριό ορίζεται το σύνολο των μελών που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ».

A. Ο Ωφελούμενος (και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού) πρέπει:

• Nα περιλαμβάνονται στις Ωφελούμενες Μονάδες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα έκδοσης της υπ’ αριθμ. 24777/07.03.2023 ΚΥΑ (Μάρτιος 2023).

• Να διατηρούν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο Πρόγραμμα.

B. Ο Ωφελούμενος πρέπει:

• Nα έχει κλείσει τα 25 έτη και να μην έχει υπερβεί τα 39 έτη έως την τελευταία ημέρα του μήνα έκδοσης της ανωτέρω ΚΥΑ (31.03.2023).


Το ηλικιακό κριτήριο κρίνεται με βάση την ακριβή ημερομηνία γέννησης.

Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του νοικοκυριού στο Πρόγραμμα.

Στην άνω περίπτωση ισοψηφίας  αιτούντων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

Το νοικοκυριό που θα κληρωθεί θα προηγηθεί στην κατάταξη έναντι εκείνου που δεν κληρώθηκε.

H επιλεξιμότητα των δαπανών άρχεται από την ημερομηνία σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Το κόστος που συνδέεται με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΔΕΚΟ με αντισυμβαλλόμενο τον Ωφελούμενο μισθωτή, με το οποίο επιβαρύνεται ο μισθωτής (και όχι ο εκμισθωτής).

Στην επωνυμία του Φορέα που  σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση έχει  αναλάβει την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος.

Επιλέξιμες θεωρούνται δαπάνες που βαρύνουν τον φορέα που υλοποιεί το έργο και αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του, όπως αυτό περιγράφεται στο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος και τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση. Ενδεικτικά: αναλώσιμα, αμοιβές υπηρεσιών τρίτων, οδοιπορικά.

Τα διαχειριστικά κόστη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. Ε της υπ’ αριθμ. 24777/07.03.2023 ΚΥΑ  ανέρχονται έως του ποσού 3% επί των δαπανών των κατηγοριών Α και Β που προσδιορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση και συναρτάται με τον αριθμό των Ωφελουμένων Μονάδων. Κατά συνέπεια, υπολογίζεται επί του τελικού ποσού που θα απορροφηθεί και έως του ποσού που αναγράφεται στην Προγραμματική Σύμβαση.

Δεν τίθεται κάποιος περιορισμός από την υπ’ αριθμ. 24777/07.03.2023 ΚΥΑ.

Η δαπάνη έκδοσης βεβαίωσης ιδιώτη μηχανικού είναι επιλέξιμη και κατατάσσεται στις δαπάνες επισκευών του άρθρου 6 παρ. 1 περ. Β της  υπ’ αριθμ. 24777/07.03.2023ΚΥΑ.

Η βάση υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών είναι τα ωφελούμενα νοικοκυριά. Κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό αντιστοιχίζεται με μία κατοικία.

Ναι

Ναι

Ναι, προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες μίσθωσης κατοικιών για τους Ωφελούμενους που κατέστησαν επιλέξιμοι στο πλαίσιο της πρώτης Πρόσκλησης, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία νέας Πρόσκλησης.

Τα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (π.χ. Αναπτυξιακή ή Κοινωφελής Επιχείρηση) που συμμετέχουν συμπράττοντας στο Πρόγραμμα.

Βλ. άρθρ.5 της Προγραμματικής Σύμβασης.

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ποσό που υπερβαίνει τις επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος ή εφόσον δικαιολογείται η ανάκτηση του ποσού κατά τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον ΟΠΕΚΑ το εν λόγω ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 περ. ε εδ. 5ο της υπ’ αριθμ. 24777/7-3-2023 ΚΥΑ «Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του Ωφελούμενου με την εγγύηση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου σε ότι αφορά την καταβολή του μισθώματος, κι έχει διάρκεια ισχύος τρία έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον αστικό κώδικα ως προς την ενοχική σχέση μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών». Κατά συνέπεια, εκμισθωτής είναι ο ιδιοκτήτης και μισθωτής ο Ωφελούμενος. Ο Δήμος ή η  Αναπτυξιακή/Κοινωφελής Επιχείρηση  θα συμβληθεί στο μισθωτήριο ως εγγυητής, με αναφορά ότι η εγγύηση αφορά στις δαπάνες μίσθωσης και επισκευής φθορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της  ανωτέρω Κ.Υ.Α. και το άρθρο της από …./……/2023 και με ΑΔΑ ( …..) Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός απασχόλησης προσωπικού που αποτυπώνεται στην Προγραμματική Σύμβαση είναι ανώτατος ενδεικτικός. Ο πραγματικός επιλέξιμος προϋπολογισμός προκύπτει από τη συνθήκη ένας υπάλληλος ανά 20 διαμερίσματα. Αυτό σημαίνει ότι είτε μισθωθεί 1 διαμέρισμα είτε 20, είναι επιλέξιμη η απασχόληση ενός ατόμου. Αντιστοίχως, αν μισθωθούν έως 20 διαμερίσματα δεν είναι επιλέξιμη η απασχόληση και δεύτερου ατόμου, παρόλο που δυνητικά προβλέπεται στην Προγραμματική

Όχι. Δεν είναι επιλέξιμη η καταβολή μισθωμάτων ως εγγύηση.

Ναι

Όχι. Η υπ. αριθμ. 24777/7.3.2023 ΚΥΑ δεν προβλέπει την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ή τη διαδικασία ενστάσεων.

Σε περίπτωση που μετά την έκδοση Απόφασης Ένταξης ιδιοκτήτης κατοικίας που έχει ήδη συμπεριληφθεί στην ανωτέρω Απόφαση δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση η οποία τηρείται στον φάκελο του έργου. Εν συνεχεία, εκδίδεται Τροποποιητική Απόφαση Ένταξης. Κάθε Τροποποιητική Απόφαση Ένταξης κοινοποιείται στην Διαχειριστική Αρχή ΟΠΕΚΑ.

Σε περίπτωση που μετά την έκδοση Απόφασης Ένταξης ωφελούμενος που έχει ήδη συμπεριληφθεί στην ανωτέρω Απόφαση δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση η οποία τηρείται στον φάκελο του έργου. Εν συνεχεία, εκδίδεται Τροποποιητική Απόφαση Ένταξης. Κάθε Τροποποιητική Απόφαση Ένταξης κοινοποιείται στην Διαχειριστική Αρχή ΟΠΕΚΑ.

Είναι στην διακριτική ευχέρεια του Συμπράττοντα Φορέα αν θα εκδίδεται Τροποποιητική Απόφαση Ένταξης κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στον πίνακα με τα ενταγμένα νοικοκυριά της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που προτιμάται να συγκεντρώνονται οι μεταβολές , μπορεί να εκδίδεται μια Τροποποιητική Απόφαση ανά μήνα, αρκεί για κάθε ωφελούμενο να αναφέρεται η ημερομηνία μεταβολής της κατάστασης του στο Πρόγραμμα. Ως ημερομηνία μεταβολής της κατάστασης, νοείται η ημερομηνία της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνει ο ωφελούμενος περί επιθυμίας αποχώρησης από το Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ».

Όχι. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος Επίδομα Στέγασης (άρθρο 7, αριθμ. 71670/27-9-2021 κυα, ΦΕΚ Β΄ 4500), από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου. Για το λόγο αυτό στο άρθρο 1 Υποχρεώσεις Ωφελούμενου περ ε του Συμφωνητικού Ένταξης, ο ωφελούμενος, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την υποχρέωση ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης του νοικοκυριού για το Επίδομα Στέγασης, εφόσον υπάρχει και την μη υποβολή νέας αίτησης για όλο το διάστημα για το οποίο το νοικοκυριό είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ». Σε περίπτωση λήψης του επιδόματος στέγασης μετά την ημερομηνία σύναψης μισθωτηρίου συμβολαίου στο πλαίσιο του «ΚΑΛΥΨΗ» το επίδομα στέγασης θα διακόπτεται και θα ζητείται να επιστραφεί το ποσό που λήφθηκε ταυτόχρονα από την έναρξη μίσθωσης έως την διακοπή του επιδόματος.
1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο