1555

Επίδομα Κίνησης

Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστα και ασφαλισμένα πρόσωπα τα οποία:

 

1) Κρίθηκαν  από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή  ότι έχουν:

α) ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων,  με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω

β) ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

γ) παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και  άνω ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος ή

παραπληγία-παραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω ή  τετραπληγία- τετραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω, καθώς σύμφωνα με την απόφαση αριθ.12, της 221ης/25-6-2009 ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) οι ανωτέρω όροι αντιστοιχούν με τον όρο παράλυση των δύο κάτω άκρων με ΠΑ 80%, όπως διατυπώνεται στο Ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292/24-12-2007, άρθ. 7) και
2) Δεν περιθάλπονται  σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμένουν εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου και
3) Δεν λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
4) διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην χώρα και έχουν, πέραν των ελλήνων πολιτών,  την ιθαγένεια (υπηκοότητα) κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ε.Ε.Ο.Χ. ή κράτους που περιλαμβάνεται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή

είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες  των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125) ή

είναι πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε ή

είναι δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς  προστασίας ή

είναι κάτοχοι νόμιμου τίτλου διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή

είναι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς

 

 

Δικαιολογητικά

– Ιδιότητα/κατάσταση

α. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».

γ. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»

δ. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

δ. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

ε. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

στ. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

ζ. Κάτοχοι Δελτίου ταυτότητας Ομογενούς.  Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».

 

-Βεβαίωση νοσηλείας-περίθαλψης

 

 Θεσμικό πλαίσιο

  1. Οι διατάξεις του ν. 162/1973(Α 227) «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων».
  2. Το άρθρο 22 του ν. 2646/1998 (Ά΄ 236) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
  3. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του N. 3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
  4. Οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4025/2011 «(ΦΕΚ 228 Α/2-11-2011) : Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
  5. Οι διατάξεις του Ν.4251/14 (ΦΕΚ 80 Α/01-04-2014) : Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις
  6. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄30/2018) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.».

7.    Οι διατάξεις του Ν. 4961/22 (ΦΕΚ 146 Α/27-7-2022) : Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. (αρ. 102-112)8.    Οι διατάξεις του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91 Α/ 13-04-2023): Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις. (αρ. 95)

  1. Η αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 (ΦΕΚ Β’ 5855/28.12.2018) «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων»
  2. Οι διατάξεις του άρθρου 7θ του άρθρου 51 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α`) όπως ισχύουν, μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του Ν.2345/1995, του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.3627/2007  και του άρθρου 16 παρ.1 του  Ν.3868/2010.
  3. Η αριθ. Π3α/Φ15/Γ.Π.οικ.88483/27-6-2008 (Β΄1313) Κοινή Υπουργική Απόφαση «περί χορηγήσεως επιδόματος Κίνησης».
  4. Η αριθ. Π3Α/Φ.18/ΓΠ/ΟΙΚ.63731/2008 (Β΄931) Κοινή Υπουργική Απόφαση «περί Αύξησης Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011».

13.  Απόφαση Διοικητή αρ. 330 (ΦΕΚ Β’ 4758 /2022): «Αντιστοίχιση των σχετικών με την αναπηρία νόμιμων προϋποθέσεων για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τη «Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση» (ICD- 10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)»

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο