1555

Πολιτική Απορρήτου

Ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, με σκοπό «την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation – ΓΚΠΔ/GDPR). Στοχεύει στη διαφύλαξη της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και αναγνωρίζει σε αυτούς νέα δικαιώματα, ενισχύοντας την προστασία τους. Ο Γενικός Κανονισμός αφορά κάθε επιχείρηση και φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, που διατηρεί στοιχεία πολιτών και χρηστών διαδικτύου.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα εφαρμόζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τον τρόπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο