1555

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ομογενείς μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη από 387,90€ το μήνα με την προϋπόθεση ότι έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 4.320€. Σε περίπτωση που είναι έγγαμοι ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8.640€. Επιπλέον, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90.000€, ενώ η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας τους (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) τα 6.000€.

Η ιδιότητα του ομογενούς μέλους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας αποδεικνύεται είτε από το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, είτε από την απόφαση πολιτογράφησής του όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Όχι, πλέον η καταβολή του πλήρες ποσού του επιδόματος αποδεσμεύεται από τα χρόνια διαμονής του δικαιούχου στην Ελλάδα.

Για όσους διαμένουν στην Ελλάδα η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσβάσιμη μέσω του gov.gr στον σύνδεσμο https://anasfalistoi-ellinikimeionotita.gr/ . H πρόσβαση μέσω του gov.gr ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική > Υγεία και πρόνοια > Επιδόματα > Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Όλοι οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν στα Κέντρα Κοινότητας του οικείου δήμου τους για να υποβάλλουν την αίτηση.

Για να μπορέσει ο πολίτης να υποβάλλει αίτηση για το επίδομα πρέπει: 1) να έχει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 2) να έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 3) να δηλώσει τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και τηρείται από τράπεζα στην Ελλάδα (ΙΒΑΝ) 4) να δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου 5) να δηλώσει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Εφόσον ο πολίτης συμπληρώσει το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, και το IBAN του, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη ώστε να αντλεί διαλειτουργικά όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη χορήγηση του επιδόματος. Για τα δικαιολογητικά που δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντληθούν διαλειτουργικά, ο αιτών θα λάβει ειδοποίηση ώστε είτε να τα επισυνάψει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είτε να τα προσκομίσει στο κέντρο κοινότητας.

Όλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αρκεί να διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή ΦΕΚ με την απόφαση πολιτογράφησής τους, μέχρι 31/12/2022. Εφόσον όμως δικαιωθούν το νέο ποσό, θα διακοπεί άμεσα η παροχή που ήδη λαμβάνουν και θα λαμβάνουν το ποσό της νέας παροχής.

Οπωσδήποτε θα πρέπει να υποβάλετε: α) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (θεωρημένο από Ελληνική δημόσια αρχή) ή ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η μέχρι 31/12/2022, απόφαση πολιτογράφησής σας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης αυτά αναζητούνται διαλειτουργικά (αυτόματα από την πλατφόρμα). Επισύναψη χρειάζεται μόνον στην περίπτωση που δεν ανευρεθούν τα προαναφερθέντα στοιχεία διαλειτουργικά. β) Πρόσφατο/η πιστοποιητικό/βεβαίωση από Αλβανικό φορέα για τη σύνταξη που λαμβάνετε (έκδοση εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης) γ) Σε περίπτωση που δεν έχετε οικογενειακή κατάσταση στην Ελλάδα, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την Αλβανία (έκδοση εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης)

Τα δικαιολογητικά από την Αλβανία είτε εκδοθούν από Αλβανικό φορέα είτε ηλεκτρονικά μέσω του e-Αlbania, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα apostille και πριν την υποβολή τους, να έχουν επίσημα μεταφραστεί.

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση και παράλληλα οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ θα ολοκληρώσουν την επεξεργασία της αίτησης που ήδη έχετε υποβάλει.

Ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που θα δηλώσετε πρέπει να είναι ενεργός και θα πρέπει να αναφέρεστε σε αυτόν ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί την αίτηση του όταν η αίτηση έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο. Οι αιτήσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σε Δήμο / Κέντρο Κοινότητας δεν δύναται να επεξεργαστούν από τον πολίτη. Για την επεξεργασία και υποβολή της αίτησης σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε Δήμο / Κέντρο Κοινότητας.

Τα πεδία για την επισύναψη των αρχείων είναι ξεχωριστά και έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να περιέχουν ένα και μόνο αρχείο μεγέθους έως 3GB. Σε περίπτωση που σε ένα αρχείο συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για περισσότερες από μία υποενότητες ( π.χ. Σύνταξη από Αλβανία και ΦΕΚ) τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει 2 ξεχωριστά αρχεία και να τα επισυνάψει στα αντίστοιχα πεδία. Στη συνέχεια ο χρήστης του Κέντρου Κοινότητας προχωρά στην εγκριτική ροή για την ταυτοποίηση των στοιχείων σε κάθε υποενότητα, με βάση τα επισυναπτόμενα αρχεία. Για περισσότερες πληροφορίες προτείνεται να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης (Πληροφορίες ? οδηγός εφαρμογής).

Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων επιτρέπει στην εφαρμογή να αντλήσει τόσο τα στοιχεία της τωρινής σας Ελληνικής Ταυτότητας όσο και τα στοιχεία του ΕΔΤΟ που διαθέτατε στο παρελθόν. Σε περίπτωση που βρεθούν πληροφορίες και για τα δύο το σύστημα θα τα εμφανίσει στις αντίστοιχες υποενότητες. Η ημερομηνία λήξης του ΕΔΤΟ δεν επηρεάζει την εφαρμογή από την άντληση των στοιχείων του. Κριτήριο αποτελεί μόνο η απόκτηση/ έκδοση του ΕΔΤΟ έως 31/12/2022.

Η υποενότητα «ΦΕΚ / Απόφαση Πολιτογράφησης» εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση που τα πεδία ΕΔΤΟ της υποενότητας «Στοιχεία Ομογένειας» εμφανίζονται κενά. Στην αντίθετη περίπτωση που τα πεδία είναι συμπληρωμένα η ομογένεια έχει ήδη ταυτοποιηθεί και δεν συντρέχει λόγος ταυτοποίησης. Το αποτέλεσμα είναι να μην απαιτείται κάποιο επιπλέον έγγραφο και για αυτό το λόγο δεν εμφανίζεται η υποενότητα «ΦΕΚ / Απόφαση Πολιτογράφησης».

Υπάρχει η περίπτωση ενώ έχει εκδοθεί ΕΔΤΟ για κάποιο πολίτη, το σύστημα να μην εμφανίζει τα στοιχεία. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τυπογραφικές ή άλλες διαφορές στα στοιχεία του πολίτη (Όνομα, επώνυμο κτλ) ανάμεσα στις Βάσεις Δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, ανοίγει μια νέα υποενότητα στην εφαρμογή με τίτλο «ΦΕΚ / Απόφαση Πολιτογράφησης» στην οποία ο πολίτης επισυνάπτει το δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ομογένεια του. Στη συνέχεια ο χρήστης του Κέντρου Κοινότητας προχωρά στην εγκριτική ροή για την ταυτοποίηση των στοιχείων ομογένειας με βάση το επισυναπτόμενο αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες προτείνεται να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης (Πληροφορίες ? οδηγός εφαρμογής).

Υπάρχει περίπτωση να μην ταυτοποιείται η οικογενειακή κατάσταση του πολίτη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τυπογραφικές ή άλλες διαφορές στα στοιχεία του πολίτη (Όνομα, επώνυμο κτλ) ανάμεσα στις Βάσεις Δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση το πεδίο «άγνωστη οικογενειακή κατάσταση» εμφανίζεται επιλεγμένο και ο πολίτης καλείται να επισυνάψει στη εφαρμογή έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει την οικογενειακή του κατάσταση. Στη συνέχεια ο χρήστης του Κέντρου Κοινότητας προχωρά στην εγκριτική ροή για την ταυτοποίηση της οικογενειακής κατάστασης του πολίτη με βάση το επισυναπτόμενο αρχείο.

Η οικογενειακή κατάσταση δύναται να τροποποιηθεί στην εφαρμογή μόνο σε περίπτωση που το πεδίο «άγνωστη οικογενειακή κατάσταση» είναι επιλεγμένο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας από τη Βάση Δεδομένων άλλου Φορέα και μεταβολή των στοιχείων του πεδίου δεν είναι εφικτή μέσα από την εφαρμογή.

Εφόσον έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα πεδία της αίτησης, είναι εφικτό να υποβληθεί. Ωστόσο, προτείνεται να μην υποβληθεί σε περίπτωση που υπάρχει επισήμανση για «αιτία μη έγκρισης».

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα ΕΔΩ.

1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Αναρτήθηκαν τα ονόματα των δικαιούχων των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ – Σοφία Ζαχαράκη: Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο ευρώ από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων για τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Συνεχίζουμε.

Διαβάστε Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο