1555

ΠΑΔΚΣ – Προτεραιότητα 6

 

 

 

 

«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 – Επισιτιστική βοήθεια και Υλική στέρηση» (Π6 ΕΒΥΣ):  Οι δράσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους, καθώς και η παροχή συνοδευτικών μέτρων προς υποστήριξη της κοινωνικής ένταξής τους, συνεχίζονται στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, μέσω του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027” (ΠΑΔΚΣ 2021-2027) με προϋπολογισμό 400εκ. που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+.

Η Προτεραιότητα 6 εξειδικεύεται

α) στην παροχή επισιτιστικής βοήθειας μέσω διανομής τροφίμων, που σχετίζονται με τις ανάγκες των ωφελουμένων, λαμβανομένων επίσης υπόψη κλιματικών  πτυχών, με στόχο τη συμβολή τους στην ισορροπημένη διατροφή και

 β) στην παροχή μέσω διανομής ειδών βασικής υλικής συνδρομής, δηλαδή ειδών που ικανοποιούν καθημερινές ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης όπως είδη ατομικής υγιεινής, είδη οικιακού καθαρισμού, ρουχισμός κτλ.

Επιπλέον δίνεται έμφαση στην στήριξη των παιδιών τόσο μέσω διανομής ειδικών ειδών όπως βρεφικών τροφών, γάλακτος για βρέφη και παιδιά, σχολικά είδη κ.λπ. όσο και με τη διαφοροποίηση του διανεμόμενου πακέτου ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και την ύπαρξη παιδιών σε αυτήν.

Η παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής βοήθειας συμπληρώνεται με την παράλληλη παροχή συνοδευτικών μέτρων, δηλαδή δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων.

Προβλέπονται συνέργειες μεταξύ των δράσεων της Προτεραιότητας 6 και των δράσεων των λοιπών Προτεραιοτήτων του ΠΑΔΚΣ, ώστε να παρασχεθούν ολιστικές υπηρεσίες στήριξης στους ωφελούμενους και  επίσης, να αναπτυχθούν ειδικές δράσεις συνοδευτικών μέτρων για τα παιδιά.

Η ΔΑ ΟΠΕΚΑ ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) για το Πρόγραμμα της Π6-ΕΒΥΣ,το οποίο υλοποιείται μέσω των 13 Περιφερειών της χώρας.Τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ωφελούμενου πληθυσμούείναι οριζόντια και αντικειμενικά, σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, χωρίς καμία απολύτως διάκριση (φυλετική, εθνοτική, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ.).

Πλέον των ανωτέρω, θα είναι δυνατή και η παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής σε απόρους μέσω της προώθησης προϊόντων του προγράμματος σε δομές συσσιτίων ή άλλες κοινωνικές δομές.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ – Π6 ΕΒΥΣ

 

Πρόγραμμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής (ΠΑΔΚΣ): https://espa-anthropinodynamiko.gr/

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο