1555

Ανάρτηση Πινάκων ΣΟΧ2/2021

Αθήνα, 21/07/2021

 

“Προσωρινοί πίνακες κατάταξης (μοριοδότησης), προσληπτέων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης της Διοικητού του ΟΠΕΚΑ (ΑΔΑ:9ΔΘΙ46Μ9ΗΓ-Φ4Ψ), αναφορικά με την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ (Αθήνα).”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2-2021 ΟΠΕΚΑΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2021 ΟΠΕΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2021 ΟΠΕΚΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2021 ΟΠΕΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2021 ΟΠΕΚΑ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο