Εξυπηρέτηση πολιτών

Κέντρο Εξυπηρέτησης, Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Στον ΟΠΕΚΑ λειτουργεί καθημερινά Κέντρο Εξυπηρέτησης, Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΕΣΥ)  με αντικείμενο την παροχή, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, ενημέρωσης-πληροφόρησης, τόσο γενικής, για τη νομοθεσία που διέπει τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης των παροχών και υπηρεσιών του Οργανισμού, όσο και εξατομικευμένης, όσον αφορά την πορεία της ατομικής υπόθεσης κάθε ενδιαφερομένου.

Το Κέντρο βρίσκεται Πατησίων 30 , Αθήνα, στο ισόγειο και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και από 08:00 πμ έως 13:00μμ.

Τηλ. Κέντρο ( +30 ) 210 – 6241888

 

Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου

-Ο αριθμός πρωτοκόλλου τόσο για τις αιτήσεις όσο και για τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά,

-Η χορήγηση βεβαιώσεων στους ενδιαφερομένους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού,

-Η παραλαβή, πρωτοκόλληση και προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού των πάσης φύσης αιτήσεων, αναφορών και καταγγελιών που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποιείται  από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου του ΟΠΕΚΑ.

Το Πρωτόκολλο λειτουργεί στα γραφεία του ΚΕΕΣΥ 

Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα, Τηλ. κέντρο ( +30 ) 210 – 6241888

Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου 8:00 – 19:00

Περιφερειακές Υπηρεσίες ΟΠΕΚΑ

wdt_ID Περιφερειακή Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ Νομοί Αρμοδιότητας
Περιφερειακή Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ Νομοί Αρμοδιότητας

Εκτός από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Αθήνα, βρίσκονται σε πλήρη και καθημερινή λειτουργία τα Κέντρα Κοινότητας παντού στην Ελλάδα.

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τί είναι τα Κέντρα Κοινότητας ;

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές πρώτης υποδοχής, οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή συνολικού πλέγματος υπηρεσιών που στόχο έχουν την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και την προώθηση στην απασχόληση.

Τα Κέντρα Κοινότητας λειτουργούν επί 8 ώρες ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ το ωράριο μπορεί να επεκταθεί και μετά τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας τους παραμένουν ανοικτά για τους πολίτες, ενώ είναι παρόντες τουλάχιστον δύο υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας,  κοινωνικός λειτουργός.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους ;

Α) Υποχρεωτικές, που σημαίνει: 1) Υποδοχή, ενημέρωση, καταγραφή, υποστήριξη πολιτών κατά τη διαδικασία ένταξής τους σε κοινωνικά προγράμματα και 2) Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές για τη διασύνδεση των πολιτών και την παραπομπή των αιτημάτων τους, καθώς και τη συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας για την προώθηση της απασχόλησης των ανέργων.

Β) Ενδεικτικές, που σημαίνει: 1) Υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 2) Κοινωνική ένταξη των πολιτών που περιλαμβάνει συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας αποτελείται από το άρθρο 4, του ν.4368/21.02.2016 και το άρθρο 2 της υπ’αριθμ.Δ14/15834/237/08.04.2019(ΦΕΚ 1344Β)ΚΥΑ

 Πού μπορώ να βρώ σε ποιο Κέντρο Κοινότητας ανήκω; 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε το Κέντρο Κοινότητας που σας εξυπηρετεί στην περιοχή της διαμονής σας. Ο πίνακας είναι διαδραστικός. Συμπληρώνετε την Περιφέρειά σας ή τον Δήμο σας και εντοπίζετε την διεύθυνση του Κέντρου Κοινότητας που σας ενδιαφέρει.

wdt_ID ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΔΟΣ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΔΟΣ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL