1555

Όροι Χρήσης

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ), ο οποίος
εδρεύει επί της οδού Πατησίων 30, Αθήνα 101 70 (ιστοσελίδα https://opeka.gr ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:
+30 2106241888) σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ), του λοιπού ενωσιακού δικαίου και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας,
ενημερώνει τους συναλλασσόμενους με τον Οργανισμό, υπό την ιδιότητα του ως Υπεύθυνου
Επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής τoυ και σε συμμόρφωση με το
ισχύον νομικό πλαίσιο, ενώ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την
ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είτε αυτά τηρούνται σε ψηφιακή είτε σε
έντυπη μορφή, ώστε να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο η προστασία τους από τυχαία ή παράνομη
καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη
επεξεργασία.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΟΠΕΚΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για την άσκηση των προβλεπόμενων εκ του
νόμου αρμοδιοτήτων του, τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του που απορρέουν
από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το
δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί.
Ο ΟΠΕΚΑ συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4520/2018 και ασκεί για την εκπλήρωση
της αποστολής του, τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το εποπτεύον Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της καταπολέμησης
του κοινωνικού αποκλεισμού και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων οικογενειών, ατόμων με
αναπηρία, ανασφάλιστων υπερηλίκων, εν γένει ειδικών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού και
των αγροτών (προγράμματα αγροτικής εστίας).

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον ΟΠΕΚΑ

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ΟΠΕΚΑ είναι η
εκπλήρωση της αποστολής που του έχει ανατεθεί και συγκεκριμένα:
α) Η χορήγηση χρηματοδοτούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προνοιακών παροχών,
επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και
κοινωνική ένταξη οικογενειών, ειδικών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,
β) Η υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν
προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
γ) Η χορήγηση παροχών και υπηρεσιών, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ν. 3050/2002 (Α΄214).

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Ο ΟΠΕΚΑ
Ο ΟΠΕΚΑ συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα ταυτοποίησης (όπως ονοματεπώνυμο,
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας κλπ), δεδομένα νομιμοποίησης (όπως εξουσιοδοτήσεις,
πληρεξούσια κλπ), δεδομένα επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση,
τηλέφωνο κλπ), δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης (όπως
επάγγελμα, εισοδήματα, ακίνητη περιουσία, προστατευόμενα μέλη κλπ), δεδομένα ασφάλισης
(ΑΜΚΑ κλπ), καθώς και ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως δεδομένα υγείας με σκοπό τη
χορήγηση επιδομάτων ή και σε ειδικές και προβλεπόμενες από τη νομοθεσία περιπτώσεις,
δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα (όπως για παράδειγμα
συγκέντρωση στοιχείων για την πορεία μηνυτήριων αναφορών για παραβάσεις σχετικά με την
υπηρεσία μας).
Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να μην ανήκουν αποκλειστικά στον άμεσα συναλλασσόμενο με τον
Οργανισμό αλλά και σε τρίτους (π.χ. προστατευόμενα τέκνα κλπ, για την εκπλήρωση των
σκοπών του ΟΠΕΚΑ).

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον ΟΠΕΚΑ

Α. Συλλογή δεδομένων κατά την περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ.
Κατά την διάρκεια της περιήγησης στον διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ, αποθηκεύονται για
τεχνικούς λόγους σε αρχεία καταγραφής (logs), τα ακόλουθα στοιχεία:
o Διεύθυνση IP (την διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο, στην συσκευή, για την
σύνδεση). Κάθε συσκευή που συνδέεται σε ένα οποιοδήποτε δίκτυο, αποκτά μια διεύθυνση
IP, δηλαδή μια μοναδική αριθμητική διεύθυνση, η οποία αποτελεί και την ταυτότητα
αναγνώρισής της στο συγκεκριμένο δίκτυο)
– Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης συσκευής και τύπος αυτής
– Ημερομηνία επίσκεψης και χρονική διάρκεια παραμονής στον διαδικτυακό τόπο
– Τύπος, γλώσσα προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης και ρυθμίσεις προγράμματος
– Λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις συστήματος
– Χώρα και ζώνη ώρας
– Πληροφορίες για την αλληλεπίδραση του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας

Β. Cookies
Ο ΟΠΕΚΑ χρησιμοποιεί cookies στην επίσημη ιστοσελίδα του opeka.gr. Τα cookies είναι μικρά
αρχεία κειμένου (text files), τα οποία αποστέλλονται και εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή
ηλεκτρονική συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν κάποιος χρήστης εισέρχεται
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Σκοπός τους είναι, μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουν,
να κάνουν πιο άνετη την περιήγηση των χρηστών στην ιστοσελίδα.
Τα cookies συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, αναγνωρίζουν συχνούς χρήστες,
διευκολύνουν την πρόσβαση τους στον διαδικτυακό τόπο, συλλέγουν δεδομένα για την μέτρηση
της επισκεψιμότητάς του και την βελτίωση του περιεχομένου του. Τέτοιες επιλογές είναι πχ οι
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παρουσίασης του χρήστη.

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον ΟΠΕΚΑ

Περιέχουν σαφή συνδυασμό γραμμάτων / ψηφίων, ο οποίος προσδιορίζει το πρόγραμμα
περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Η αποθήκευσή τους στον υπολογιστή είναι προσωρινή
και μεταδίδονται μόνο κατά την διάρκεια της περιήγησης. Τα cookies τα οποία χρησιμοποιούμε,
δεν αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα
περιήγησης είναι κλειστό ή παραμένει σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, δεν
συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες και δεν βλάπτουν ή αντιγράφουν αρχεία τους. Ο χρήστης
διατηρεί πάντα την επιλογή ελέγχου και διαγραφής των cookies από τον υπολογιστή του, μέσω
των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα απόρριψης της χρήσης των cookies, μέσω των αντίστοιχων
ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΟΠΕΚΑ συλλέγει δεδομένα από εσάς απευθείας κατά την υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης ή
αίτησης ηλεκτρονικά ή μη, καθώς και κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του.
Ο ΟΠΕΚΑ συλλέγει επίσης, στο πλαίσιο πάντα των επιδιωκόμενων από αυτόν σκοπών,
προσωπικά σας δεδομένα από τρίτες πηγές (δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, εθνικές και
αλλοδαπές, καθώς και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς). Ενδεικτικά ο ΟΠΕΚΑ αντλεί
δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., των αρχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), καθώς και από κάθε άλλη ψηφιακή βάση δεδομένων και μητρώο Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, που τηρεί δεδομένα και στοιχεία που σχετίζονται με τη σύννομη χορήγηση
των προνοιακών παροχών του ΟΠΕΚΑ, με τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με το φορολογικό απόρρητο. Τα ως άνω
δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη
χορήγηση των παροχών του ΟΠΕΚΑ και απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους.

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον ΟΠΕΚΑ

5. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΟΠΕΚΑ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την
εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει και σε κάθε περίπτωση για όλο το προβλεπόμενο από
τον νόμο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου δύναται το Δημόσιο να ασκήσει τα δικαιώματα
και τις αρμοδιότητές του.

6. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ
Ο ΟΠΕΚΑ δύναται να χορηγεί προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους ή/και να επιτρέπει
διαβαθμισμένη πρόσβαση, όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, σύμφωνα
με τις εγγυήσεις που προβλέπονται από αυτήν.
Ο ΟΠΕΚΑ δύναται επίσης να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή
υπηρεσίες και ιδιώτες την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει χώρα
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για λογαριασμό της. Στην περίπτωση αυτή, τα
πρόσωπα αυτά είναι εκτελούντες την επεξεργασία, έχουν τη δυνατότητα διενέργειας μόνο της
συγκεκριμένης επεξεργασίας που τους έχει ανατεθεί βάσει σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης
και δεσμεύονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να γνωστοποιούνται επίσης σε τρίτους κατόπιν αιτήσεως
και με τη συγκατάθεσή σας. Ενδεικτικά ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε
φορείς Γενικής Κυβέρνησης, (όπως για παράδειγμα Υπουργεία, ΑΑΔΕ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, Δήμους κλπ)
για τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εθνικό και
ενωσιακό δίκαιο και την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον,
σε διωκτικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης εγκλημάτων, σε
δικαστικούς επιμελητές εφοδιασμένους με εκτελεστό τίτλο κατά οφειλετών, καθώς και σε
τρίτους κατόπιν αιτιολογημένης εισαγγελικής παραγγελίας.

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αλλοδαπές αρχές στο
πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής αναφορικά με θέματα προνοιακών παροχών και
επιδομάτων σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες στο πλαίσιο προστασίας
των δημοσίων δαπανών και σε διωκτικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο αμοιβαίας δικαστικής
συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών
συνθηκών, όπως αυτές κυρώνονται και ισχύουν.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ως υποκείμενο των δεδομένων διατηρείτε βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων τα παρακάτω δικαιώματα:
– Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και
επεξεργάζεται, ο ΟΠΕΚΑ όπως και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας
καθώς και ποιοι είναι οι πιθανοί αποδέκτες αυτών (δικαίωμα ενημέρωσης, άρθρα 13 και 14
ΓΚΠΔ).
– Να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ο ΟΠΕΚΑ
(δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
– Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών
στοιχείων (δικαίωμα διόρθωσης, άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
– Να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό τους περιορισμούς της
παραγράφου 3 του άρθρου 17 ΓΚΠΔ (δικαίωμα διαγραφής, άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
– Να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
– Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης,
άρθρο 21 ΓΚΠΔ).
Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων διέπεται και από ειδικότερες διατάξεις.

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον ΟΠΕΚΑ

8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από τον
ΟΠΕΚΑ αλλά και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, που απορρέουν από το ΓΚΠΔ μπορείτε να
επικοινωνείτε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) ηλεκτρονικώς στην διεύθυνση dpo@opeka.gr

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Α.Π.Δ.Π.Χ.) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την
αρμοδιότητα της Α.Π.Δ.Π.Χ. και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της (www.dpa.gr Τα δικαιώματά μου Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν
αναλυτικές πληροφορίες.

10. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΟΠΕΚΑ δύναται να επικαιροποιεί/συμπληρώνει την παρούσα Πολιτική Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση η επικαιροποιημένη/συμπληρωμένη έκδοση της δήλωσης
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στον
διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο